« 2020年4月 | トップページ | 2020年6月 »

2020年5月31日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200531

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj kiam vi dekliniĝos ĉu dekstren, ĉu maldekstren, viaj oreloj aŭdos vortojn diratajn malantaŭ vi: Jen estas la vojo, iru laŭ ĝi. (Jesaja 30:21)

 なんぢ右にゆくも左にゆくもその耳にこれは道なりこれを歩むべしと後返(うしろべ)にてかたるをきかん(イザヤ30章21節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして kiam…するとき viあなたが dekliniĝos傾き逸れる ĉu dekstren右へか, ĉu maldekstren左へか, viajあなたの oreloj耳は aŭdos聞く vortojn言葉を diratajn…と言う malantaŭ後ろで viあなた: Jenここに estasある la vojo道が, iru行け laŭ…に従って ĝiそれ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

  Pli ol ĉion gardatan, gardu vian koron;
Ĉar el ĝi eliras la vivo. (Sentencoj 4:23)

 何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。

いのちの泉はこれから湧く。(箴言4章23節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Sentencoj de Preĝo 今週の祈りの箴言20-8

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月30日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200530

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ne maltrankviliĝu via koro; vi kredas al Dio, kredu ankaŭ al mi. (Johano 14:1)

 なんぢら心を騒がすな、神を信じ、また我を信ぜよ。(ヨハネ14章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Ne maltrankviliĝu不安になるな viaあなたがたの koro心が; viあなたがたは kredas信じている al Dio神を, kredu信じなさい ankaŭ…もまた al miわたしを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月29日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200529

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

  Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 なんぢの作為(わざ)をエホバに託(まか)せよ さらば汝の謀るところ必ず成るべし。(箴言16章3節)

<Vortkajero 単語帳>

Transdonu任せよ al la Eternuloエホバに viajnあなたがたの farojnすることを; / Tiamそのとき viajあなたがたの entreprenoj企画は staros立つ forteしっかりと.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月28日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200528

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj se via frato pekos kontraŭ vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li aŭskultos vin, vi gajnos vian fraton. (Mateo 18:15)

 もし汝の兄弟、罪を犯さば、往きてただ彼とのみ、相対して諫めよ。もし聞かば其の兄弟を得たるなり。(マタイ18章15節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして seもし…なら viaあなたの frato兄弟が pekos罪を犯す kontraŭ viあなたに対して, iru行け kajそして montru示せ al liその人に la kulpon悪いことを inter viあなたがたの間で kajそして liその人 solaだけ. Seもし…なら liその人が aŭskultos聞く vinあなたを, viあなたは gajnos得る vianあなたがたの fraton兄弟を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月27日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200527

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

kaj estu bonfaraj unu al alia, bonkoraj, pardonantaj unu al alia, kiel ankaŭ Dio en Kristo pardonis al vi. (Efesanoj 4:32)

 互い親切にし、優しい心で赦し合いなさい。神も、キリストにおいてあなたがたを赦してくださったのです。(エペソ4章32節)

<Vortkajero 単語帳>

kajそして estu bonfaraj親切にしなさい unu al alia互いに, bonkoraj良い心で, pardonantaj赦す unu al alia互いに, kiel…のように ankaŭ Dio神がまた en Kristoキリストにおいて pardonis赦した al viあなたがたを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月26日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200526

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĉarmeco estas trompa, kaj beleco estas vantaĵo; / Virino, kiu timas la Eternulon, estos glorata. (Sentencoj 31:30)

 艶麗(つやゝか)はいつはりなり 美色(うるはしさ)は呼吸(いき)のごとし 惟(ただ)エホバを畏るゝ女は誉(ほめ)られん(箴言31章30節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarmeco魅力は estas trompaだます, kajそして beleco美しさは estas vantaĵo空虚な; / Virino女性は, kiu…ところの timas恐れる la Eternulon主を, estos glorataほめたたえられる.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月25日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200525

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio. Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian intelekton, gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo. (Filipianoj 4:6-7)

 何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。(ピリピ4章6、7節)

<Vortkajero 単語帳>

Pri nenio何事も…ない trozorgu煩い過ぎる; sedしかし pri ĉioすべてのことについて, per…によって preĝo祈り kajと peto願い kun…とともに dankesprimo感謝の表現, viajあなたがたの deziroj願望 sciiĝu知らせよ al…に Dio神. Kajそうすれば la paco平安 de…の Dio神, kiuそれは superas超える ĉianすべての intelekton理解力を, gardos守る viajnあなたがたの korojn心を kajそして pensojn考えを en…にあって Kristoキリスト Jesuoイエス.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月24日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200524

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Konfesu do viajn pekojn unu al la alia, kaj preĝu unu por la alia, por ke vi resaniĝu. Petego de justulo multe efikas per sia energio. (Jakobo 5:16)

 ですから、あなたがたは癒やされるために、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは、働くと大きな力があります。(ヤコブ5章16節)

<Vortkajero 単語帳>

Konfesu告白せよ doだから viajnあなたがたの pekojn罪を unu al la alia互いに, kajそして preĝu祈れ unu por la alia互いに, por ke以下のことのために viあなたがたが resaniĝu癒やされる. Petego大きな願いは de…の justulo義人 multe多く efikas効力がある per…によって sia自身の energio力.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Sentencoj de Preĝo 今週の祈りの箴言20-7

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月23日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200523

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

sed danko estu al Dio, kiu donas al ni la venkon per nia Sinjoro Jesuo Kristo. (1 Korintanoj 15:56)

 されど感謝すべきかな、神は我らの主イエスキリストによりて勝(かち)を与へたまふ。(Ⅰコリント15章56節)

<Vortkajero 単語帳>

sedしかし danko感謝が estuあれ al…に Dio神, kiu神は donas与える al…に ni私たち la venkon勝利を per…によって nia私たちの Sinjoro主 Jesuoイエス Kristoキリスト.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

2020年5月22日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200522

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Ĉar nia burĝrajto estas en la ĉielo, de kie ankaŭ ni atendas Savonton, la Sinjoron Jesuo Kristo, (Filipianoj 3:20)

 されど我らの国籍は天に在り、我らは主イエスキリストの救い主として其の處(ところ)より来たりたまふを待つ。(ピリピ3章20節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉar nia burĝrajto estas en la ĉielo, de kie ankaŭ ni atendas Savonton, la Sinjoron Jesuo Kristo,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

2020年5月21日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200521

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

kaj sen fido neeble estas plaĉi al Li; ĉar necese estas, ke tiu, kiu alvenas al Dio, kredu, ke Li ekzistas, kaj ke Li fariĝas rekompencanto al tiuj, kiuj Lin diligente serĉas. (Hebreoj 11:6)

 信仰がなければ、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを、信じなければならないのです。(ヘブル11章6節)

<Vortkajero 単語帳>

kaj sen fido無信仰は neeble estasできない plaĉi喜ばす al Li神に; ĉarなぜなら…だから necese必要に estas…である, ke以下のことが tiuその人は, kiu…ところの人 alvenas…に来る al Dio神に, kredu信じる, ke以下のことを Li神は ekzistas存在する, kajそして ke以下のことを Li神は fariĝasなる rekompencanto報いる方 al…に対し tiuj人々, kiuj…ところの Lin神を diligenteまじめに serĉas探す.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

2020年5月20日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200520

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

en espero ĝojaj, en aflikto paciencaj, en preĝado persistaj; (Romanoj 12:12)

 望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。(ローマ12章12節)

<Vortkajero 単語帳>

en espero希望の中で ĝojaj喜んでいる, en aflikto苦難の中で paciencaj耐えている, en preĝado祈りの中で persistajずっと続ける;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

2020年5月19日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200519

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

sed Mia popolo, kiu portas Mian nomon, humiliĝos kaj preĝos kaj serĉos Mian vizaĝon kaj returnos sin de siaj malbonaj vojoj: tiam Mi aŭskultos el la ĉielo, kaj pardonos ilian pekon kaj resanigos ilian landon. (2 Kroniko 7:14)

 わたしの名で呼ばれているわたしの民が、自らへりくだり、祈りをささげ、わたしの顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら、わたしは親しく天から聞いて、彼らの罪を赦し、彼らの地を癒やす。(Ⅱ歴代誌7章14節)

<Vortkajero 単語帳>

sedしかし Miaわたしの popolo人々, kiu…ところの portas担っている Mianわたしの nomon名前を, humiliĝosへりくだる kajそして preĝos祈る kajそして serĉos探す Mianわたしの vizaĝon顔を kajそして returnos sin立ち返る de…から siaj自分の malbonaj悪い vojoj道: tiamそのとき Miわたしは aŭskultos聞く el…の中から la ĉielo天, kajそして pardonos赦す ilian彼らの pekon罪を kajそして resanigos再び癒やす ilian彼らの landon地を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

2020年5月18日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200518

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Mi esperis al la Eternulo, esperis mia animo, / Kaj Lian vorton mi fidis. (Psalmaro 130:5)

 私は主を待ち望みます。私のたましいは待ち望みます。主のことばを私は待ち望みます。(詩篇130篇5節)

<Vortkajero 単語帳>

Mi私は esperis望みを置いた al la Eternulo主に, esperis望みを置いた mia私の animoたましいは, / Kajそして Lian主の vortonことばを mi私は fidis信頼した.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

2020年5月17日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200517

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉu iu el vi suferas? li preĝu. Ĉu iu estas gaja? li psalme kantu. (Jakobo 5:13)

 あなたがたの中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。(ヤコブ5章13節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉu…か iuだれか el…の中から viあなたがた suferas苦しむ? liその人は preĝu祈れ. Ĉu…か iuだれか estas gaja気分が愉快? liその人は psalme詩篇を kantu歌え.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Sentencoj de Preĝo 今週の祈りの箴言20-6

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

2020年5月16日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200516

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Mi levas miajn okulojn al la montoj: / De kie venas al mi helpo? Mia helpo venas de la Eternulo, / Kiu kreis la ĉielon kaj la teron. (Psalmaro 121:1-2)

 私は山に向かって目を上げる。私の助けは どこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を造られたお方から。(詩篇121篇1、2節)

<Vortkajero 単語帳>

Mi私は levas上げる miajn私の okulojn目を al…に la montoj山々: / De kieどこから venas来るか al…に mi私 helpo助けが? Mia私の helpo助けは venas来る de…から la Eternuloエホバ, / Kiuその方は kreis創造した la ĉielon天 kajと la teron地を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj,
Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。

主があなたの進む道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

2020年5月15日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200515

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

ni estas premegataj ĉe ĉiu flanko, tamen ne enanguligitaj; embarasataj, sed ne konsternataj; (2 Korintanoj 4:8)

 私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。(Ⅱコリント4章8節)

<Vortkajero 単語帳>

ni私たちは estas premegataj押さえつけられる ĉe…のところに ĉiuすべての flanko側, tamenしかしながら ne enanguligitaj詰め寄られない; embarasataj困惑する, sedしかし ne konsternataj肝をつぶされない;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj,
Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。

主があなたの進む道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

2020年5月14日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200514

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉu vi ne scias, ke vi estas templo de Dio kaj ke en vi loĝas la Spirito de Dio? (1 Korintanoj 3:16)

 汝ら知らずや、汝ら神の宮にして神の御霊(みたま)なんぢらの中(うち)に住み給ふを。(Ⅰコリント3章16節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉu…のか viあなたがたは ne scias知らない, ke以下のことを viあなたがたは estas…だ templo神殿 de…の Dio神 kajそして ke以下のことを en viななたがたの中に loĝas住んでいる la Spirito御霊 de…の Dio神?

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj,
Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。

主があなたの進む道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

2020年5月13日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200513

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ne trafos vin malbono, / Kaj frapo ne atingos vian tendon. (Psalmaro 91:10)

 わざわいは あなたに降りかからず 疫病も あなたの天幕に近づかない。(詩篇91篇10節)

<Vortkajero 単語帳>

Ne trafos当たらない vinあなたに malbono悪いことが, / Kajそして frapo打撃は ne atingos到達しない vianあなたの tendon天幕に.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj,
Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。

主があなたの進む道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

2020年5月12日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200512

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

ne timu, ĉar Mi estas kun vi; ne maltrankviliĝu, ĉar Mi estas via Dio; Mi vin fortigos, Mi vin helpos, Mi vin subtenos per Mia justa dekstra mano. (Jesaja 41:10)

 恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。わたしはあなたを強くし、あなたを助け、わたしの義の右の手で、あなたを守る。(イザヤ41章10節)

<Vortkajero 単語帳>

ne timu恐れるな, ĉarなぜなら…だから Miわたしは estasいる kun viあなたと; ne maltrankviliĝu平安を失うな, ĉarなぜなら…だから Miわたしは estas…だ viaあなたの Dio神; Miわたしは vinあなたを fortigos強くする, Miわたしは vinあなたを helpos助ける, Miわたしは vinあなたを subtenos支える per…によって Miaわたしの justa正しい dekstra右の mano手.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj,
Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。

主があなたの進む道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

2020年5月11日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200511

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Se iu opinias, ke li scias ion, tiu ankoraŭ ne tiel scias, kiel li devus scii; (1 Korintanoj 8:2)

 自分を何かを知っていると思う人がいたら、その人は、知るべきほどのことをまだ知らないのです。(Ⅰコリント8章2節)

<Vortkajero 単語帳>

Seもし…なら iuある人が opinias意見を持っている, ke以下のことを liその人が scias知っている ion何かを, tiuそれは ankoraŭまだ ne…ない tielそのように scias知っている, kielどのようにか liその人が devus scii知らなければならない;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj,
Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。

主があなたの進む道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

2020年5月10日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200510

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉar Liaj nevideblaj ecoj de post la kreado de la mondo fariĝas videblaj, sentate per Liaj faritaĵoj, nome, Lia eterna potenco kaj dieco; tial al ili mankas defenda pledo; (Romanoj 1:20)

 神の、目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造されたときから被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らには弁解の余地はありません。(ローマ1章20節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから Liaj神の nevideblaj目に見ることができない ecoj性質は de post la kreado創造後から de…の la mondo世界 fariĝas…になる videblaj見ることができる, sentate感じられる per…によって Liaj神の faritaĵoj造られた物, nomeすなわち, Lia神の eterna永遠の potenco能力 kajと dieco神性; tialだから al…にとって ili彼ら mankas欠乏している defenda守りの pledo弁護は;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj,
Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。

主があなたの進む道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Sentencoj de Preĝo 今週の祈りの箴言20-5

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj,
Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。

主があなたの進む道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

2020年5月 9日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200509

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

sed danko estu al Dio, kiu donas al ni la venkon per nia Sinjoro Jesuo Kristo. (1 Korintanoj 15:57)

 しかし、神に感謝します。神は、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。(Ⅰコリント15章57節)

<Vortkajero 単語帳>

sedしかし danko感謝が estuあるように al…に Dio神, kiuその方は donas与える al…に ni私たち la venkon勝利を per…によって nia私たちの Sinjoro主 Jesuoイエス Kristoキリスト.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Fidu la Eternulon per via tuta koro,

Kaj ne fidu vian prudenton. (Sentencoj 3:5)

 心を尽くして主に依り頼め。

自分の悟りに頼るな。(箴言3章5節)

2020年5月 8日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200508

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

dum ni rigardas ne la vidataĵojn, sed la nevidataĵojn; ĉar la vidataĵoj estas tempaj, sed la nevidataĵoj estas eternaj. (2 Korintanoj 4:18)

 私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。(Ⅱコリント4章18節)

<Vortkajero 単語帳>

dum…の限りは ni私たちが rigardas注意してみる ne la vidataĵojn見えるものじゃないものを, sedそうではなく la nevidataĵojn見えないものに; ĉarなぜなら…だから la vidataĵoj見えるものは estas tempaj一時的だ, sedしかし la nevidataĵoj見えないものは estas eternaj永遠だ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Fidu la Eternulon per via tuta koro,

Kaj ne fidu vian prudenton. (Sentencoj 3:5)

 心を尽くして主に依り頼め。

自分の悟りに頼るな。(箴言3章5節)

2020年5月 7日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200507

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj kion ajn vi faras per vorto aŭ ago, faru ĉion en la nomo de la Sinjoro Jesuo, dankante Dion, la Patron, per li. (Koloseanoj 3:17)

 ことばであれ行いであれ、何かするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。(コロサイ3章17節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして kion ajn何でも viあなたがたが farasなす per…によって vortoことが aŭあるいは ago行い, faru行え ĉionすべてを en la nomo名前において de…の la Sinjoro主 Jesuoイエス, dankante感謝して Dion神に, la Patron父, per…によって liキリスト.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Fidu la Eternulon per via tuta koro,

Kaj ne fidu vian prudenton. (Sentencoj 3:5)

 心を尽くして主に依り頼め。

自分の悟りに頼るな。(箴言3章5節)

2020年5月 6日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200506

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Mi kantos al la Eternulo, / Ĉar Li faris al mi bonon. (Psalmaro 13:6)

 私は主に歌を歌います。主が私に良くしてくださいましたから。(詩篇13篇6節)

<Vortkajero 単語帳>

Mi私は kantos歌うでしょう al la Eternulo主に, / Ĉarなぜなら…だから Li主は farisなした al mi私に bonon良いことを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Fidu la Eternulon per via tuta koro,

Kaj ne fidu vian prudenton. (Sentencoj 3:5)

 心を尽くして主に依り頼め。

自分の悟りに頼るな。(箴言3章5節)

2020年5月 5日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200505

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

La Eternulo, via Dio, estas meze de vi, forta Savanto; Li ĝojos pri vi gaje, Li pardonos al vi pro Sia amo, Li ĝoje triumfos pri vi. (Cefanja 3:17)

 あなたの神、主は、あなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。(ゼパニヤ3章17節)

<Vortkajero 単語帳>

La Eternulo主, viaあなたの Dio神は, estas meze真ん中にいる de…の viあなた, forta強い Savanto救い主; Li主は ĝojos喜ぶでしょう pri viあなたについて gaje快く, Li主は pardonos赦すでしょう al viあなたに pro…ゆえに Siaご自身の amo愛, Li主は ĝoje喜んで triumfos大勝利するでしょう pri…について viあなた.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Fidu la Eternulon per via tuta koro,

Kaj ne fidu vian prudenton. (Sentencoj 3:5)

 心を尽くして主に依り頼め。

自分の悟りに頼るな。(箴言3章5節)

2020年5月 4日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200504

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco; sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio. (1 Korintanoj 1:18)

 十字架のことばは、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。(Ⅰコリント1章18節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから la priparolo言及 de…の la kruco十字架 estas…だ por…のためには la pereantoj滅びる者 malsaĝeco愚かしさ; sedしかし por…のためには ni私たち, la savatoj救われている者, ĝiそれは estas…だ la potenco力 de…の Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Fidu la Eternulon per via tuta koro,

Kaj ne fidu vian prudenton. (Sentencoj 3:5)

 心を尽くして主に依り頼め。

自分の悟りに頼るな。(箴言3章5節)

2020年5月 3日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200503

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj la Sinjoro sin turnis, kaj alrigardis Petron. (Luko 22:61)

 主は振り向いてペテロを見つめられた。(ルカ22章61節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして la Sinjoro主は sin turnis振り向いた, kajそして alrigardis見つめた Petronペテロを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Fidu la Eternulon per via tuta koro,

Kaj ne fidu vian prudenton. (Sentencoj 3:5)

 心を尽くして主に依り頼め。

自分の悟りに頼るな。(箴言3章5節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Sentencoj de Preĝo 今週の祈りの箴言20-4

Fidu la Eternulon per via tuta koro,

Kaj ne fidu vian prudenton. (Sentencoj 3:5)

 心を尽くして主に依り頼め。

自分の悟りに頼るな。(箴言3章5節)

2020年5月 2日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200502

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Nenia tento vin prenis, krom laŭ homa forto; sed fidela estas Dio, kiu ne lasos vin esti tentataj super via forto; sed kune kun la tento ankaŭ faros la forkurejon, por ke vi povu ĝin elporti. (1 Korintanoj 10:13)

 あなたがたが経験した試練はみな、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなたがたを耐えられない試練にあわせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。(Ⅰコリント10章13節)

<Vortkajero 単語帳>

Nenia tentoどんな誘惑も…ない vinあなたがたを prenis取る, krom以外は laŭ…に従って homa人の forto力; sedしかし fidela estas真実だ Dio神は, kiu神は ne lasosさせない vinあなたがたを esti tentataj誘惑される super…を超えて viaあなたがたの forto力; sedそうではなく kune kun…とともに la tentoその誘惑 ankaŭ…また faros…を作る la forkurejon出口, por ke以下のために viあなたがたが povu…できる ĝinそれに elporti耐える.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Favorkoreco kaj vero ne vin forlasu;

Alligu ilin via kolo,

Skribu ilin sur la tabeloj de via koro. (Sentencoj 3:3)

 恵みとまことがあなたを捨てないようにせよ。

それをあなたの首に結び、

心の板に書き記せ。(箴言3章3節)

2020年5月 1日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200501

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

li mem portis niajn pekojn en sia korpo sur la lignaĵo, por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, vivu por justeco; per lia vundo vi resaniĝis. (1 Petro 2:24)

 キリストは自ら、十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちの罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなたがたは癒やされた。(Ⅰペテロ2章24節)

<Vortkajero 単語帳>

li mem彼(キリスト)自身 portis背負った niajn私たちの pekojn罪を en sia korpoご自身の体に sur la lignaĵo木材の上で, por ke以下のために ni私たちが, malvivigite死んだものにされて koncerne pekojn罪に関して, vivu生きる por…のために justeco義; per…によって lia彼(キリスト)の vundo傷 viあなたがたは resaniĝis癒やされた.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Favorkoreco kaj vero ne vin forlasu;

Alligu ilin via kolo,

Skribu ilin sur la tabeloj de via koro. (Sentencoj 3:3)

 恵みとまことがあなたを捨てないようにせよ。

それをあなたの首に結び、

心の板に書き記せ。(箴言3章3節)

« 2020年4月 | トップページ | 2020年6月 »

お役立ち情報

2020年12月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

最近のトラックバック

無料ブログはココログ