« 2019年10月 | トップページ | 2019年12月 »

2019年11月30日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191130

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj la fido estas realigo de esperataĵoj, provado de aferoj ne vidataj. (Hebreoj 11:1)

 さて、信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。(ヘブル11章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして la fido信仰は estas…である realigo現実化 de…の esperataĵoj望んでいること, provado試すこと de…の aferoj物事 ne vidataj見えない.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo;
Kaj ili ne falpuŝiĝas. (Psalmaro 119:165)

 あなたのみおしえを愛する者には

豊かな平安があり つまずきがありません。(詩篇119篇165節)

2019年11月29日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191129

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Kaj kiu faros al vi malbonon, se vi fariĝos fervoraj en la bono? (1 Petro 3:13)

 心もしあなたがたが良いことに対して熱心であるなら、だれがあなたがたに害を加えることでしょう。(Ⅰペテロ3章13節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして kiu誰が farosなすでしょう al…に viあなたがた malbonon悪いことを, seもし…なら viあなたがたが fariĝos…になる fervoraj熱心な en…に la bono良いこと?

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo;
Kaj ili ne falpuŝiĝas. (Psalmaro 119:165)

 あなたのみおしえを愛する者には

豊かな平安があり つまずきがありません。(詩篇119篇165節)

2019年11月28日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191128

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Malfermu miajn okulojn, / Ke mi vidu miraklojn de Via instruo. (Psalmaro 119:18)

 私の目を開いてください。あなたのみおしえのうちにある奇しいことに。(詩篇119篇18節)

<Vortkajero 単語帳>

Malfermu開いてください miajn私の okulojn目を, / Ke以下のために mi私が vidu見る miraklojn奇跡を de…の Viaあなたの instruo教え.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo;
Kaj ili ne falpuŝiĝas. (Psalmaro 119:165)

 あなたのみおしえを愛する者には

豊かな平安があり つまずきがありません。(詩篇119篇165節)

2019年11月27日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191127

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Viglu, staru firme en la fido, viriĝu, fortiĝu. (1 Korintanoj 16:13)

 目を覚ましていなさい。堅く信仰に立ちなさい。雄々しく、強くありなさい。(Ⅰコリント16章13節)

<Vortkajero 単語帳>

Viglu活発であれ, staru立ちなさい firme堅く en…にあって la fido信仰, viriĝu男らしくあれ, fortiĝu強くあれ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo;
Kaj ili ne falpuŝiĝas. (Psalmaro 119:165)

 あなたのみおしえを愛する者には

豊かな平安があり つまずきがありません。(詩篇119篇165節)

2019年11月26日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191126

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

kaj la espero ne hontigas, ĉar la amo de Dio estas verŝita en niajn korojn per la Sankta Spirito, donita al ni. (Romanoj 5:5)

 この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているのですから。(ローマ5章5節)

<Vortkajero 単語帳>

kajそして la espero希望は ne hontigas辱めない, ĉarなぜなら…だから la amo愛は de…の Dio神 estas verŝita注がれている en…に niajn私たちの korojn心 per…によって la Sankta Spirito聖霊, donita与えられた al…に ni私たち.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo;
Kaj ili ne falpuŝiĝas. (Psalmaro 119:165)

 あなたのみおしえを愛する者には

豊かな平安があり つまずきがありません。(詩篇119篇165節)

2019年11月25日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191125

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Li donas forton al la laculo, kaj al la senfortulo Li plifortigas la povon. (Jesaja 40:29)

 疲れた者には力を与え、精力のない者には勢いを与えられる。(イザヤ40章29節)

<Vortkajero 単語帳>

Li神は donas与える forton力を al…に la laculo疲れた者, kajそして al…に la senfortulo力なき者 Li神は plifortigasより強くする la povon能力を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo;
Kaj ili ne falpuŝiĝas. (Psalmaro 119:165)

 あなたのみおしえを愛する者には

豊かな平安があり つまずきがありません。(詩篇119篇165節)

2019年11月24日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191124

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

sed se ni iradas en la lumo, kiel Li estas en la lumo, ni havas kunulecon unu kun la alia, kaj la sango de Jesuo, Lia Filo, nin purigas de ĉia peko. (1 Johano 1:7)

 もし私たちが、神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちをきよめてくださいます。(Ⅰヨハネ1章7節)

<Vortkajero 単語帳>

sedしかし seもし…なら ni私たちが iradas歩む en…の中を la lumo光, kiel…のように Li神が estasいる en…の中に la lumo光, ni私たちは havas持っている kunulecon交わりを unu kun la alia互いに, kajそして la sango血 de…の Jesuoイエス, Lia神の Filo御子, nin私たちを purigasきよめる de…から ĉiaすべての peko罪.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo;
Kaj ili ne falpuŝiĝas. (Psalmaro 119:165)

 あなたのみおしえを愛する者には

豊かな平安があり つまずきがありません。(詩篇119篇165節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-47

  Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo;
Kaj ili ne falpuŝiĝas. (Psalmaro 119:165)

 あなたのみおしえを愛する者には

豊かな平安があり つまずきがありません。(詩篇119篇165節)

2019年11月23日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191123

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

en kiu ni havas la elaĉeton per lia sango, la pardonon de niaj pekoj, laŭ la riĉo de lia graco, (Efesanoj 1:7)

 このキリストにあって、私たちはその血による贖い、背きの罪の赦しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。(エペソ1章7節)

<Vortkajero 単語帳>

en…の中で kiuキリスト ni私たちは havas持っている la elaĉeton贖いを per…によって lia彼の sango血, la pardonon赦しを de…から niaj私たちの pekoj罪, laŭ…に従って la riĉo豊かさ de…の lia神の graco恵み,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas,
Por ke mi meditu pri Via vorto. (Psalmaro 119:148)

 私は 夜明けの見張りよりも先に目覚め

あなたのみことばに思いを潜めます。(詩篇119篇148節)

2019年11月22日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191122

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

  Zorgo en la koro de homo ĝin premas; / Sed amika vorto ĝin ĝojigas. (Sentencoj 12:25)

 心の不安は人を落ち込ませ、親切なことばは人を喜ばせる。(箴言12章25節)

<Vortkajero 単語帳>

Zorgo心配 en…の中の la koro心 de…の homo人 ĝin心を premas押しつぶす; / Sedしかし amika親密な vortoことばは ĝin心を ĝojigas喜ばす.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas,
Por ke mi meditu pri Via vorto. (Psalmaro 119:148)

 私は 夜明けの見張りよりも先に目覚め

あなたのみことばに思いを潜めます。(詩篇119篇148節)

2019年11月21日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191121

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed se ne plaĉas al vi servi al la Eternulo, tiam elektu al vi hodiaŭ, al kiu vi volas servi: ĉu al la dioj, al kiuj servis viaj patroj, kiuj loĝis transe de la Rivero, ĉu al la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi loĝas; sed mi kaj mia domo servos al la Eternulo. (Josuo 24:15)

 主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいた、あなたがたの先祖が仕えた神々でも、今あなたがたが住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなたがたが仕えようと思うものを、今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は主に仕える。(ヨシュア24章15節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし seもし…なら ne plaĉas喜ばせない al…に viあなたがた servi仕える al…に la Eternulo主, tiamそのとき elektu選べ al…に viあなたがた hodiaŭ今日, al kiu…ところの方 viあなたがたは volas servi仕えたい: ĉu…か al…に la dioj神々, al kiuj…ところの方々に servis仕えた viajあなたがたの patroj父たち, kiujその人たちは loĝis住んでいた transe de…の向こうに la Rivero川, ĉu…か al…に la dioj神々 de…の la Amoridojアモリ人, en…に kiesその人たちの lando国 viあなたがたは loĝas住んでいる; sedしかし mi私 kajと mia私の domo家は servos仕える al…に la Eternulo主.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas,
Por ke mi meditu pri Via vorto. (Psalmaro 119:148)

 私は 夜明けの見張りよりも先に目覚め

あなたのみことばに思いを潜めます。(詩篇119篇148節)

2019年11月20日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191120

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĝoju en la Sinjoro ĉiam; denove mi diros: Ĝoju. (Filipianoj 4:4)

 いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。(ピリピ4章4節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĝoju喜べ en…にあって la Sinjoro主 ĉiamいつも; denoveもう一度 mi私は diros言う: Ĝoju喜べ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas,
Por ke mi meditu pri Via vorto. (Psalmaro 119:148)

 私は 夜明けの見張りよりも先に目覚め

あなたのみことばに思いを潜めます。(詩篇119篇148節)

2019年11月19日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191119

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  sed proklamis …ke ili pentu kaj sin turnu al Dio, farante farojn indajn je pento. (Agoj 26:20)

 悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと宣べ伝えてきました。(使徒26章20節)

<Vortkajero 単語帳>

sedしかし proklamis宣言した …ke以下のことを ili彼らが pentu悔い改めて kaj sin turnu立ち返るように al…に Dio神, farante…しながら farojn行いを indajnふさわしい je…に pento悔い改め.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas,
Por ke mi meditu pri Via vorto. (Psalmaro 119:148)

 私は 夜明けの見張りよりも先に目覚め

あなたのみことばに思いを潜めます。(詩篇119篇148節)

2019年11月18日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191118

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Kaj kion ajn vi faras per vorto aŭ ago, faru ĉion en la nomo de la Sinjoro Jesuo, dankante Dion, la Patron, per li. (Koloseanoj 1:27)

 ことばであれ行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。(コロサイ1章27節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして kion ajn何であれ viあなたがたが faras行う per…によって vortoことば aŭあるいは ago行い, faru行え ĉion全てを en…の中で la nomo名前 de…の la Sinjoro主 Jesuoイエス, dankante感謝して Dion神に, la Patron父, per…によって li彼.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas,
Por ke mi meditu pri Via vorto. (Psalmaro 119:148)

 私は 夜明けの見張りよりも先に目覚め

あなたのみことばに思いを潜めます。(詩篇119篇148節)

2019年11月17日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191117

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

ĉar Dio estas Tiu, kiu elfaras en vi la volon kaj la energion laŭ Sia bonvolo. (Filipianoj 2:13)

 神はみこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行わせてくださる方です。(ピリピ2章13節)

<Vortkajero 単語帳>

ĉarなぜなら…だから Dio神は estas…である Tiuそういう方, kiu…のことろの elfaras完成する en…の中で viあなた la volon志を kajそして la energionエネルギーを laŭ…にしたがって Siaご自身の bonvoloみこころ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas,
Por ke mi meditu pri Via vorto. (Psalmaro 119:148)

 私は 夜明けの見張りよりも先に目覚め

あなたのみことばに思いを潜めます。(詩篇119篇148節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-46

  Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas,
Por ke mi meditu pri Via vorto. (Psalmaro 119:148)

 私は 夜明けの見張りよりも先に目覚め

あなたのみことばに思いを潜めます。(詩篇119篇148節)

2019年11月16日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191116

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Vi ne elektis min, sed mi elektis vin, kaj starigis vin, por ke vi iru kaj donu frukton, kaj ke via frukto daŭru; por ke la Patro donu al vi ĉion ajn, kion vi petos de Li en mia nomo. (Johano 15:16)

 あなたがたがわたしを選んだのではなく、わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命しました。それは、あなたがたが行って実を結び、その実が残るようになるため、また、あなたがたがわたしの名によって父に求めるものをすべて、父が与えてくださるようになるためです。(ヨハネ15章16節)

<Vortkajero 単語帳>

Viあなたはがたは ne elektis選ばなかった minわたしを, sedそうではなく miわたしが elektis選んだ vinあなたがたを, kajそして starigis立たせた vinあなたがたを, por ke以下のために viあなたがたが iru行って kajそして donu frukton実を結ぶ, kajそして ke viaあなたがたの frukto実が daŭru長続きする; por ke以下のために la Patro父が donu与える al…に viあなたがた ĉion ajnどんなものでも, kion…ところのものを viあなたがたが petos求めるだろう de…から Li神 en…のなかで miaわたしの nomo名前.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Malkaŝo de Via vorto klerigas,
Ĝi prudentigas simplanimulojn. (Psalmaro 119:130)

 みことばの戸が開くと 光が差し

浅はかな者に悟りを与えます。(詩篇119篇130節)

2019年11月15日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191115

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Sed nun, ho Eternulo, Vi estas nia Patro; ni estas la argilo, kaj Vi estas nia formanto, kaj ni ĉiuj estas la produkto de Via mano. (Jesaja 64:8)

 しかし、今、主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちはみな、あなたの御手のわざです。(イザヤ64章8節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし nun今, ho Eternuloおぉ主よ, Viあなたは estas…です nia私たちの Patro父; ni私たちは estas…です la argilo粘土, kajそして Viあなたは estas…です nia私たちの formanto形作った方, kajそして ni私たちは ĉiujすべて estas…である la produkto産物 de…の Viaあなたの mano手.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Malkaŝo de Via vorto klerigas,
Ĝi prudentigas simplanimulojn. (Psalmaro 119:130)

 みことばの戸が開くと 光が差し

浅はかな者に悟りを与えます。(詩篇119篇130節)

2019年11月14日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191114

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Mi do vin petas, fratoj, pro la kompatoj de Dio, ke vi prezentu viajn korpojn kiel vivantan oferon, sanktan, plaĉantan al Dio, kio estas via racia servo. (Romanoj 12:1)

 ですから、兄弟たち、私たちは神のあわれみによって、あなた方に勧めます。あなたがたのからだを神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です。(ローマ12章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Mi私は doだから vinあなたがたに petas願う, fratoj兄弟たち, pro…故に la kompatoj憐れみ de…の Dio神, ke以下のことのために viあなたがたが prezentuささげる viajnあなたがたの korpojn体を kiel…として vivantan生きた oferonささげ物, sanktan聖なる, plaĉantan喜ばれる al…に Dio神, kio何が estas…であるか viaあなたがたの racia道理にかなった servo礼拝.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Malkaŝo de Via vorto klerigas,
Ĝi prudentigas simplanimulojn. (Psalmaro 119:130)

 みことばの戸が開くと 光が差し

浅はかな者に悟りを与えます。(詩篇119篇130節)

2019年11月13日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191113

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj la Dio de pacienco kaj konsolo donu al vi, ke vi simpatiu unu kun alia laŭ Kristo Jesuo; (Romanoj 15:5)

 どうか、忍耐と励ましの神があなたがたに、キリスト・イエスにふさわしく、互いに同じ思いを抱かせてくささいますように。(ローマ15章5節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして la Dio神 de…の pacienco忍耐 kajと konsolo慰め donu与えるように al…に viあなたがた, ke以下のために viあなたがたは simpatiu思いやれ unu kun alia互いに laŭ…によって Kristoキリスト Jesuoイエス;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Malkaŝo de Via vorto klerigas,
Ĝi prudentigas simplanimulojn. (Psalmaro 119:130)

 みことばの戸が開くと 光が差し

浅はかな者に悟りを与えます。(詩篇119篇130節)

2019年11月12日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191112

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

ĉar per graco vi saviĝis per fido; ne per vi mem: ĝi estas dono de Dio; ne el faroj, por ke neniu fanfaronu. (Efesanoj 2:8-9)

 この恵みのゆえに、あなたがたは信仰によって救われたのです。それはあなたがたから出たことではなく、神の賜物です。(エペソ2章8、9節)

<Vortkajero 単語帳>

ĉarなぜなら…だから per…によって graco恵み viあなたがたは saviĝis救われた per…によって fido信仰; ne per…によってではなく viあなたがた mem自身: ĝiそれは estas…である dono贈り物 de…の Dio神; ne el…からでなく faroj行い, por ke…以下のために neniuだれも…ない fanfaronu誇る.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Malkaŝo de Via vorto klerigas,
Ĝi prudentigas simplanimulojn. (Psalmaro 119:130)

 みことばの戸が開くと 光が差し

浅はかな者に悟りを与えます。(詩篇119篇130節)

2019年11月11日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191111

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Havante do ĉi tiujn promesojn, amataj, ni purigu nin de ĉia malpureco karna kaj spirita, perfektigante sanktecon en la timo al Dio. (2 Korintanoj 7:1)

 愛する者たち。このような約束を与えられているのですから。肉と霊の一切の汚れから自分をきよめ、神を恐れつつ聖さ全うしようではありませんか。(Ⅱコリント7章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Havante持っているので doだから ĉi tiujnこれらの promesojn約束を, amataj愛する人たち, ni私たちは purigu清くする nin私たちを de…から ĉiaすべての malpureco汚れ karna肉の kajそして spirita霊の, perfektigante完全にしながら sanktecon聖さを en…の中で la timo恐れ al…に対する Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Malkaŝo de Via vorto klerigas,
Ĝi prudentigas simplanimulojn. (Psalmaro 119:130)

 みことばの戸が開くと 光が差し

浅はかな者に悟りを与えます。(詩篇119篇130節)

2019年11月10日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191110

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Plezuro por homo estas en la respondo de lia buŝo; / Kaj kiel bona estas vorto en la ĝusta tempo! (Sentencoj 15:23)

 適切な返事をすることは、その人の喜び。時宜にかなったことばは、なんと麗しいことか。(箴言15章23節)

<Vortkajero 単語帳>

Plezuro喜びは por …にとってhomo人 estas…である en…の中に la respondo返答 de…の liaその人の buŝo口; / Kajそして kielなんと bona良いか estas vortoことばは en…の中に la ĝustaちょうど良い tempo時!

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Malkaŝo de Via vorto klerigas,
Ĝi prudentigas simplanimulojn. (Psalmaro 119:130)

 みことばの戸が開くと 光が差し

浅はかな者に悟りを与えます。(詩篇119篇130節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-45

  Malkaŝo de Via vorto klerigas,
Ĝi prudentigas simplanimulojn. (Psalmaro 119:130)

 みことばの戸が開くと 光が差し

浅はかな者に悟りを与えます。(詩篇119篇130節)

2019年11月 9日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191109

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Por humileco kaj timo antaŭ la Eternulo / Oni ricevas riĉecon kaj honoron kaj vivon. (Sentencoj 22:4)

 へりくだりと、主を恐れることの報いは、富と誉れといのち。(箴言22章4節)

<Vortkajero 単語帳>

Por…のために humilecoへりくだり kajと timo恐れ antaŭ…の前の la Eternulo主 / Oni人は ricevas受ける riĉecon富を kajそして honoron誉れを kajそして vivon命を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Fortikigu min, ke mi saviĝu,

Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj. (Psalmaro 119:117)

 私を支えてください。そうすれば私は救われ

絶えずあなたのおきてを 見つめることができます。(詩篇119篇117節)

2019年11月 8日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191108

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Reciproke subtenadu viajn ŝarĝojn, kaj tiamaniere plenumu la leĝon de Kristo. (Galatoj 6:2)

 互いの重荷を負い合いなさい。そうすれば、キリストの律法を成就することになります。(ガラテヤ6章2節)

<Vortkajero 単語帳>

Reciproke互いに subtenadu支え合いなさい viajnあなたがたの ŝarĝojn重荷を, kajそうすれば tiamaniereそのやりかたで plenumu成就せよ la leĝon律法を de…の Kristoキリスト.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Fortikigu min, ke mi saviĝu,

Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj. (Psalmaro 119:117)

 私を支えてください。そうすれば私は救われ

絶えずあなたのおきてを 見つめることができます。(詩篇119篇117節)

2019年11月 7日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191107

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  La komenco de la saĝo estas timo antaŭ la Eternulo; / Kaj ekkono pri la Sanktulo estas prudento. (Sentencoj 9:10)

 主を恐れることは知恵の初め。聖なる方を知ることは悟ることである。(箴言9章10節)

<Vortkajero 単語帳>

La komenco初め de…の la saĝo知恵 estas timo恐れである antaŭ…の前の la Eternulo主; / Kajそして ekkono知ることは pri…について la Sanktulo聖なる方 estas prudento悟りである.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Fortikigu min, ke mi saviĝu,

Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj. (Psalmaro 119:117)

 私を支えてください。そうすれば私は救われ

絶えずあなたのおきてを 見つめることができます。(詩篇119篇117節)

2019年11月 6日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191106

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Tiam Elija aliris al la tuta popolo, kaj diris: Kiel longe ankoraŭ vi lamos sur du flankoj? se la Eternulo estas Dio, sekvu Lin; kaj se Baal, tiam sekvu lin. Kaj la popolo nenion respondis al li. (1 Reĝoj18:21)

 エリヤは皆の前に進み出て言った。「おまえたちは、いつまで、どっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば、主に従い、もしバアルが神であれば、バアルに従え。」しかし、民は一言も彼に答えなかった。(Ⅰ列王記18章21節)

<Vortkajero 単語帳>

Tiamそのとき Elijaエリヤは aliris向かった al…に la tutaすべての popolo人々, kajそして diris言った: Kielどんなに longe長く ankoraŭいまだに viあなたがたは lamosびっこをしている sur…の上に du二つの flankoj側? seもし…なら la Eternulo主が estas Dio神である, sekvu従え Lin神に; kajそして seもし…なら Baalバアルが, tiamそのときは sekvu従え linバアルに. Kajそして la popolo人々は nenion何も…ない respondis答えた al…に li彼.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Fortikigu min, ke mi saviĝu,

Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj. (Psalmaro 119:117)

 私を支えてください。そうすれば私は救われ

絶えずあなたのおきてを 見つめることができます。(詩篇119篇117節)

2019年11月 5日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191105

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn ĉasta, kio ajn ŝatinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia laŭdo, tion pripensu. (Filipianoj 4:8)

 最後に、兄弟たち。すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また、何か徳とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。(ピリピ4章8節)

<Vortkajero 単語帳>

Fine最後に, fratoj兄弟たち, kio ajnどんなことでも estas vera真実な, kio ajnどんなことでも honesta真実な, kio ajnどんなことでも justa正しい, kio ajnどんなことでも ĉasta清い, kio ajnどんなことでも ŝatinda愛すべき, kio ajnどんなことでも bonfama評判の良い; seもし…なら estas iaなんらかの virto徳の高いこと, seもし…なら estas iaなんらかの laŭdo称賛, tionそれを pripensu深く思え.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Fortikigu min, ke mi saviĝu,

Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj. (Psalmaro 119:117)

 私を支えてください。そうすれば私は救われ

絶えずあなたのおきてを 見つめることができます。(詩篇119篇117節)

2019年11月 4日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191104

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Kaj ne konformiĝu al ĉi tiu mondo; sed aliformiĝu per renovigado de via menso, por ke vi provu, kio estas la bona kaj aprobinda kaj perfekta volo de Dio. (Romanoj 12:2)

 この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにすることで、自分を変えていただきなさい。そうすれば、神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。(ローマ12章2節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして ne konformiĝu合わせるな al…に ĉi tiuこの mondo世界; sedそうではなくて aliformiĝu変を変えよ per…によって renovigado再び新しくすること de…の viaあなたがたの menso考え, por ke以下のために viあなたがたが provu試す, kio何が estas la bona良いか kajそして aprobinda称賛すべき kajそして perfekta完全な voloみこころ de…の Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Fortikigu min, ke mi saviĝu,

Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj. (Psalmaro 119:117)

 私を支えてください。そうすれば私は救われ

絶えずあなたのおきてを 見つめることができます。(詩篇119篇117節)

2019年11月 3日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191103

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj la lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo ĝin ne venkis. (Johano 1:5)

 光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。(ヨハネ1章5節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして la lumo光は brilas輝いている en…の中で la mallumo闇, kajそして la mallumo闇は ĝinそれに ne venkis勝たなかった.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Fortikigu min, ke mi saviĝu,

Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj. (Psalmaro 119:117)

 私を支えてください。そうすれば私は救われ

絶えずあなたのおきてを 見つめることができます。(詩篇119篇117節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-44

Fortikigu min, ke mi saviĝu,

Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj. (Psalmaro 119:117)

 私を支えてください。そうすれば私は救われ

絶えずあなたのおきてを 見つめることができます。(詩篇119117節)

2019年11月 2日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191102

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Pro tio Vi estas granda, ho Dio Eternulo; ĉar ne ekzistas simila al Vi, kaj ne ekzistas Dio krom Vi, laŭ ĉio, kion ni aŭdis per niaj oreloj. (2 Samuel 7:22)

 それゆえ、申し上げます。神、主よ、あなたは大いなる方です。まことに、私たちが耳にするすべてにおいて、あなたのような方はほかになく、あなたのほかに神はいません。(Ⅱサムエル7章22節)

<Vortkajero 単語帳>

Pro tioそれ故 Viあなたは estas granda偉大です, hoおぉ Dio神 Eternulo主よ; ĉarなぜなら ne ekzistas存在しない simila似ている al…に Viあなたに, kajそして ne ekzistas存在しない Dio神 krom Viあなた以外の, laŭ…によって ĉioすべて, kion…ところのもの ni私たちが aŭdis聞いた per…によって niaj私たちの oreloj耳.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Mi estas tre senfortigita, ho Eternulo;

Vigigu min, konforme al Via vorto. (Psalmaro 119:107)

 私はひどく苦しんでいます。

主よ みことばのとおりに私を生かしてください。(詩篇119篇107節)

2019年11月 1日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉191101

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

  Akceptu favore la vortojn el mia buŝo kaj la parolon de mia koro antaŭ Vi, / Ho Eternulo, mia Roko kaj mia Liberiganto. (Psalmaro 19:14)

 私の口のことばと 私の心の思いとが 御前に受け入れられますように。主よ わが岩 わが贖い主よ。(詩篇19篇14節)

<Vortkajero 単語帳>

Akceptu受け入れてください favore好意をもって la vortojnことばを el…の中から mia私の buŝo口 kajと la parolon語りを de…の mia私の koro心 antaŭ…の前に Viあなた, / Hoおぉ Eternulo主よ, mia私の Roko岩 kajそして mia私の Liberiganto贖う方.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Mi estas tre senfortigita, ho Eternulo;

Vigigu min, konforme al Via vorto. (Psalmaro 119:107)

 私はひどく苦しんでいます。

主よ みことばのとおりに私を生かしてください。(詩篇119篇107節)

« 2019年10月 | トップページ | 2019年12月 »

お役立ち情報

2020年9月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

最近のトラックバック

無料ブログはココログ