« 2019年7月 | トップページ | 2019年9月 »

2019年8月31日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190831

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Feliĉaj estas la leganto kaj la aŭskultantoj de la vortoj de la profetaĵo kaj la observantoj de la skribitaĵoj en ĝi; ĉar la tempo estas proksima. (Apokalipso 1:3)

 この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを守る者たちは、幸いである。時が近づいているからである。(黙示録1章3節)

<Vortkajero 単語帳>

Feliĉaj estas幸いです la leganto読む人 kajと la aŭskultantoj耳を傾ける人 de…の la vortoj言葉 de…の la profetaĵo預言 kajそして la observantoj守る人 de…の la skribitaĵoj書かれていること en…の中に ĝiそれ; ĉarなぜなら…だから la tempo時が estas proksima近い.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  En mia koro mi konservas Vian diron,
Por ke mi ne peku antaŭ Vi. (Psalmaro 119:11)

 私はあなたのみことばを心に蓄えます。

あなたの前に罪ある者とならないために。(詩篇119篇11節)

2019年8月30日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190830

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Tial admonu vin reciproke kaj edifu unu la alian, kiel ankaŭ vi jam faradas. (1 Tesalonikanoj 5:11)

 ですからあなたがたは、現に行っているとおり、互いに励まし合い、互いに高め合いなさい。(Ⅰテサロニケ5章11節)

<Vortkajero 単語帳>

Tialだから admonu忠告せよ vinあなあがたを reciprokeお互いに kajそして edifu教育せよ unu la alianお互いに, kiel…のように ankaŭ…もまた viあなたがたが jamすでに faradas行い続けている.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  En mia koro mi konservas Vian diron,
Por ke mi ne peku antaŭ Vi. (Psalmaro 119:11)

 私はあなたのみことばを心に蓄えます。

あなたの前に罪ある者とならないために。(詩篇119篇11節)

2019年8月29日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190829

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj mi ekaŭdis la voĉon de la Sinjoro, kiu diris: Kiun Mi sendos, kaj kiu iros por ni? Kaj mi diris: Jen mi estas, sendu min. (Jesaja 6:8)

 私は主が言われる声を聞いた。「だれを、わたしは遣わそう。だれが、われわれのために行くだろうか。」私は言った。「ここに私がおります。私を遣わしてください。」(イザヤ6章8節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして mi私は ekaŭdis聞いた la voĉon声を de…の la Sinjoro主, kiuその方は diris言った: Kiunだれを Miわたしは sendos派遣しよう, kajそして kiuだれが iros行くだろう por…のために ni私たち? Kajそして mi私は diris言った: Jenここに mi私は estasいます, sendu派遣してください min私を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  En mia koro mi konservas Vian diron,
Por ke mi ne peku antaŭ Vi. (Psalmaro 119:11)

 私はあなたのみことばを心に蓄えます。

あなたの前に罪ある者とならないために。(詩篇119篇11節)

2019年8月28日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190828

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Pri la vojo de Viaj leĝoj mi ĝojas, / Kiel pri granda riĉeco. (Psalmaro 119:14)

 私は あなたのさとしの道を どんな宝よりも楽しんでいます。(詩篇119篇14節)

<Vortkajero 単語帳>

Pri…について la vojo道 de…の Viajあなたの leĝoj律法 mi私は ĝojas喜んでいる, / Kiel…のように pri…について granda大いなる riĉeco富.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  En mia koro mi konservas Vian diron,
Por ke mi ne peku antaŭ Vi. (Psalmaro 119:11)

 私はあなたのみことばを心に蓄えます。

あなたの前に罪ある者とならないために。(詩篇119篇11節)

2019年8月27日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190827

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Tial ne zorgu pri la morgaŭa tago, ĉar la morgaŭa tago zorgos pri si mem. Sufiĉa por la tago estas ĝia propra malbono. (Mateo 6:34)

 だから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。(マタイ6章34節)

<Vortkajero 単語帳>

Tialだから ne zorgu心配するな pri…について la morgaŭa明日の tago日, ĉarなぜなら…だから la morgaŭa明日の tago日 zorgos心配する pri…について siそれ mem自身. Sufiĉa十分だ por…のためには la tagoその日 estas…である ĝiaその propra徳用の malbono悪さ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  En mia koro mi konservas Vian diron,
Por ke mi ne peku antaŭ Vi. (Psalmaro 119:11)

 私はあなたのみことばを心に蓄えます。

あなたの前に罪ある者とならないために。(詩篇119篇11節)

2019年8月26日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190826

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Kaj kiam Jesuo tion aŭdis, li miris, kaj diris al la sekvantoj: Vere mi diras al vi, ke ĉe neniu en Izrael mi trovis tiom da fido. (Mateo 8:10)

 イエスは、これを聞いて驚き、ついて来た人たちに言われた。「まことに、あなたがたに言います。わたしはイスラエルのうちのだれにも、これほどの信仰を見たことがありません。(マタイ8章10節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして kiam…のとき Jesuoイエスが tionそれを aŭdis聞いた, li彼は miris驚いた, kajそして diris言った al…に la sekvantojついて来た人たち: Vere本当に miわたしは diras言う al…に viあなたがた, ke以下のことを ĉe…で neniuだれも…ない en Izraelイスラエルの中で miわたしは trovis見つけた tiom da fidoそれほどの信仰.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  En mia koro mi konservas Vian diron,
Por ke mi ne peku antaŭ Vi. (Psalmaro 119:11)

 私はあなたのみことばを心に蓄えます。

あなたの前に罪ある者とならないために。(詩篇119篇11節)

2019年8月25日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190825

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto, / Helpo en mizeroj, rapide trovata. (Psalmaro 46:1)

 

神は われらの避け所 また力。苦しむとき そこにある強き助け。(詩篇46篇1節)

<Vortkajero 単語帳>

Dio神は estas…である por…にとって ni私たち rifuĝejo隠れ家 kajそして forto力, / Helpo助け en…の中に mizeroj悲惨な, rapideすぐに trovata見つかる.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  En mia koro mi konservas Vian diron,
Por ke mi ne peku antaŭ Vi. (Psalmaro 119:11)

 私はあなたのみことばを心に蓄えます。

あなたの前に罪ある者とならないために。(詩篇119篇11節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-34

  En mia koro mi konservas Vian diron,
Por ke mi ne peku antaŭ Vi. (Psalmaro 119:11)

 私はあなたのみことばを心に蓄えます。

あなたの前に罪ある者とならないために。(詩篇119篇11節)

2019年8月24日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190824

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ili ĉiuj ja timigis nin, pensante: Ili ellasos el siaj manoj la laboron, kaj ĝi ne estos farata. Sed nun fortiĝu miaj manoj. (Neĥemja 6:9)

 これらのことはみな、「彼らの工事に対する気力が落を、工事は中止されるだろう」と考えて、私たちを脅すためであった。ああ、今、どうか私を力づけてください。(ネヘミア6章9節)

<Vortkajero 単語帳>

Ili彼ら ĉiujすべては ja timigis驚かした ninわたしたちを, pensante…とかんがえて: Ili 彼らはellasosそのままにする el…から siaj自分の manoj手 la laboron仕事を, kajそして ĝiそれは ne estos farata行われないだろう. Sedしかし nun今 fortiĝu強くなれ miaj私の manoj手が.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;
Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 これは主が設けられた日。

この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇118篇24節)

2019年8月23日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190823

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Novan ordonon mi donas al vi, ke vi amu unu alian; kiel mi amis vin, tiel vi ankaŭ amu unu alian. (Johano 13:34)

 わたしはあなたがたに新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。(ヨハネ13章34節)

<Vortkajero 単語帳>

Novan新しい ordonon命令を miわたしは donas与える al viあなたがたに, ke以下のことを viあなたがたは amu愛せ unu alian互いに; kiel…のように miわたしが amis愛した vinあなたがたを, tielそのように viあなたがたは ankaŭまた amu愛せよ unu alian互いに.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;
Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 これは主が設けられた日。

この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇118篇24節)

2019年8月22日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190822

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Alproksimiĝu al Dio, kaj Li alproksimiĝos al vi. (Jakobo 4:8)

 神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいてくださいます。(ヤコブ4章8節)

<Vortkajero 単語帳>

Alproksimiĝu近づきなさい al…に Dio神, kajそうすれば Li神は alproksimiĝos近づくでしょう al viあなたがたに.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;
Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 これは主が設けられた日。

この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇118篇24節)

2019年8月21日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190821

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Glorata estu la Eternulo, / Ĉar Li aŭskultis la voĉon de mia petego. (Psalmaro 28:6)

 ほむべきかな 主。主は私の願いの声を聞かれた。(詩篇28篇6節)

<Vortkajero 単語帳>

Glorata estuほむべきかな la Eternulo主は, / Ĉarなぜなら…だから Li主は aŭskultis耳を傾けた la voĉon声に de…の mia私の petego大願.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;
Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 これは主が設けられた日。

この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇118篇24節)

2019年8月20日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190820

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

El via buŝo eliru neniu putra vorto, sed nur tio, kio estas bona, por konvena edifado, por ke ĝi donu gracon al la aŭdantoj. (Efesanoj 4:29)

 悪いことばを、いっさい口から出してはいけません。むしろ、必要なとき、人の成長に役立つことばを語り、聞く人に恵みを与えなさい。(エペソ4章29節)

<Vortkajero 単語帳>

El…の中から viaあなたの buŝo口 eliru出てこい neniu決して…ない putra腐った vorto言葉, sedしかし nurただ tioそれ, kio…ところのもの estas bona良い, por…のために konvenaふさわしい edifado成長, por ke…のために ĝiそれが donu与える gracon恵みを al…に la aŭdantoj聴いている人たち.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;
Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 これは主が設けられた日。

この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇118篇24節)

2019年8月19日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190819

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, / Kaj Li ĝustigos vian iradon. (Sentencoj 3:6)

 あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。主があなたの道をまっすぐにされる。(箴言3章6節)

<Vortkajero 単語帳>

Konsciu意識せよ Lin主を en…で ĉiujすべての viajあなたの vojoj道, / Kajそうすれば Li主は ĝustigos正しくする vianあなたの iradon歩行を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;
Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 これは主が設けられた日。

この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇118篇24節)

2019年8月18日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190818

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉiu skribaĵo inspirita de Dio estas ankaŭ utila por instruo, por admono, por korekto, por disciplino en justeco; (2 Timoteo 3:16)

 

聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。(Ⅱテモテ3章16節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉiuすげての skribaĵo聖書は inspirita霊感された de…によって Dio神 estas…である ankaŭ…もまた utila有益な por…のために instruo教え, por…のために admono戒め, por…のために korekto矯正, por…のために disciplino訓練 en…の中で justeco正しさ;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;
Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 これは主が設けられた日。

この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇118篇24節)

 

※Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

※Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-33

  Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;
Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. (Psalmaro 118:24)

 これは主が設けられた日。

この日を楽しみ喜ぼう。(詩篇118篇24節)

2019年8月17日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190817

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Jen Mi ordonis al vi: estu forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros. (Josuo 1:9)

 わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神、主があなたとともにおられるのだから。(ヨシュア1章9節)

<Vortkajero 単語帳>

Jenさあ Mi私は ordonis命じた al…に viあなた: estu forta強くあれ kajそして kuraĝa雄々しくあれ; ne havu持つな teruronおののきを kajそして ne timu恐れるな; ĉarなぜなら…だから kunとともに viあなた estasいる la Eternulo主, viaあなたの Dio神, ĉie…どこでも, kien…のところへ viあなたが iros行く.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo estas kun mi, mi ne timas;
Kion faros al mi homo? (Psalmaro 118:6)

 主は私の味方 私は恐れない。

人は私に何ができよう。(詩篇118篇6節)

2019年8月16日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190816

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Ankaŭ ĝis via maljuneco Mi estos la sama, kaj ĝis via griziĝo Mi vin portos; Mi vin kreis kaj Mi portos, Mi ŝarĝos sur Min kaj Mi savos. (Jesaja 46:4)

 あなたがたが年をとっても、わたしは同じようにする。あなたがたが白髪になっても、わたしは背負う。わたしはそうしてきたのだ。わたしは運ぶ。背負って救い出す。(イザヤ46章4節)

<Vortkajero 単語帳>

Ankaŭ…もまた ĝis…まで viaあなたの maljuneco老い Miわたしは estos…である la sama同じ, kajそして ĝis…まで viaあなたの griziĝo白髪 Miわたしは vinあなたを portos運ぶ; Miわたしは vinあなたを kreis創った kajそして Miわたしは portos運ぶ, Miわたしは ŝarĝos背にする sur…の上に Minわたしに kajそして Miわたしは savos救う.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo estas kun mi, mi ne timas;
Kion faros al mi homo? (Psalmaro 118:6)

 主は私の味方 私は恐れない。

人は私に何ができよう。(詩篇118篇6節)

2019年8月15日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190815

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Mi do, malliberulo pro la Sinjoro, petegas vin, ke vi iradu inde je la voko, en kiu vi estas vokitaj, (Efesanoj 4:1)

 さて、主にある囚人の私はあなたがたに勧めます。あなたがたは召されたその召しにふさわしく歩みなさい。(エペソ4章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Mi私は doだから, malliberulo囚人 pro…の故に la Sinjoro主, petegas強くお願いする vinあなたがたに, ke以下のことを viあなたがたは iradu歩く indeふさわしく je…に la voko招き, en kiuその中で viあなたがたは estas vokitaj招かれた,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo estas kun mi, mi ne timas;
Kion faros al mi homo? (Psalmaro 118:6)

 主は私の味方 私は恐れない。

人は私に何ができよう。(詩篇118篇6節)

2019年8月14日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190814

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Li kovras la ĉielon per nuboj, / Pretigas por la tero pluvon, / Kreskigas sur la montoj herbon. (Psalmaro 147:8)

 神は濃い雲で天をおおい 地のために雨を備え また 山々に草を生えさせ(詩篇147篇8節)

<Vortkajero 単語帳>

Li神は kovras覆う la ĉielon天を per…によって nuboj雲, / Pretigas用意する por…のために la tero地 pluvon雨を, / Kreskigas育てる sur…の上で la montoj山 herbon草を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo estas kun mi, mi ne timas;
Kion faros al mi homo? (Psalmaro 118:6)

 主は私の味方 私は恐れない。

人は私に何ができよう。(詩篇118篇6節)

2019年8月13日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190813

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Kiu estas Dio simila al Vi, kiu pardonas malbonagon kaj preterlasas la kulpon de la restaĵo de Sia heredaĵo, ne konservas por ĉiam Sian koleron, ĉar Li amas bonfari? (Miĥa 7:18)

 あなたのような神が、ほかにあるでしょうか。あなたは咎を除き、ご自分のゆずりである残りの者のために、背きを見過ごしてくださる神。いつまでも怒ることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。(ミカ7章18節)

<Vortkajero 単語帳>

Kiuだれが estas…いる Dio神が simila似ている al…に Viあなたに, kiu…ところの pardonas赦す malbonagon悪い行動を kajそして preterlasas見過ごす la kulpon咎を de…の la restaĵo残された者 de…の Siaご自分の heredaĵo譲り, ne konservas保持していない por ĉiamいつも Sian自身の koleron怒りを, ĉarなぜなら…だから Li神は amas愛している bonfari良い行いをする?

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo estas kun mi, mi ne timas;
Kion faros al mi homo? (Psalmaro 118:6)

 主は私の味方 私は恐れない。

人は私に何ができよう。(詩篇118篇6節)

2019年8月12日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190812

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Tial ankaŭ ni, havante ĉirkaŭ ni tian nubegon da atestantoj, formetu ĉion pezan kaj la pekon embarasantan, kaj persiste kuru la kuradon antaŭ ni metitan, (Hebreoj 12:1)

 こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競走を、忍耐をもって走り続けようではありませんか。(ヘブル12章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Tialそういうわけで ankaŭ…もまた ni私たち, havante…持って ĉirkaŭ…の回りに ni私たち tianそんな nubegon大型雲を da atestantoj証しをする人たちの, formetu捨て去ろう ĉionすべてを pezan重い kajそして la pekon罪を embarasantan困らせている, kajそして persiste忍耐強く kuru走ろう la kuradon競争を antaŭ…の前 ni私たちが metitan置かれた,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo estas kun mi, mi ne timas;
Kion faros al mi homo? (Psalmaro 118:6)

 主は私の味方 私は恐れない。

人は私に何ができよう。(詩篇118篇6節)

2019年8月11日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190811

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de ĉia maljusteco. (1 Johano 1:9)

 

もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、私たちをすべての不義からきよめてくださいます。(Ⅰヨハネ1章9節)

<Vortkajero 単語帳>

Seもし…なら ni私たちが konfesas告白する niajn私たちの pekojn罪を, Li神は estas fidela真実で kaj justa正しい por…のために pardoni赦す al…に ni私たち niajn私たちの pekojn罪を kajそして nin私たちを purigi清めてくれる de…から ĉiaすべての maljusteco不義.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  La Eternulo estas kun mi, mi ne timas;
Kion faros al mi homo? (Psalmaro 118:6)

 主は私の味方 私は恐れない。

人は私に何ができよう。(詩篇118篇6節)

 

※Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

※Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-32

  La Eternulo estas kun mi, mi ne timas;
Kion faros al mi homo? (Psalmaro 118:6)

 主は私の味方 私は恐れない。

人は私に何ができよう。(詩篇118篇6節)

2019年8月10日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190810

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Jen Dio estas mia savo: mi fidas, kaj mi ne timas; ĉar Dio, la Eternulo, estas mia forto kaj mia kanto, kaj Li fariĝis mia savo. (Jesaja 12:2)

 見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れない。ヤハ、主は私の力、私のほめ歌。私のために救いとなられた。(イザヤ12章2節)

<Vortkajero 単語帳>

Jen見よ Dio神は estas…だ mia私の savo救い: mi私は fidas信頼する, kajそして mi私は ne timas恐れない; ĉarなぜなら…だから Dio神, la Eternulo主, estas…だ mia私の forto力 kajそして mia私の kanto歌, kajそして Li神は fariĝis…になった mia私の savo救い.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Haleluja!

Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj,

Laŭdu Lin ĉiuj gentoj; (Psalmaro 117:1)

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。

すべての国民よ 主をほめ歌え。(詩篇117篇1節)

2019年8月 9日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190809

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Nenia ilo, kreita kontraŭ vi, havos sukceson; kaj ĉiun langon, kiu batalos kontraŭ vi en la juĝo, vi malpravigos. Tio estas la heredaĵo de la servantoj de la Eternulo, kaj ilia praveco antaŭ Mi, diras la Eternulo. (Jesaja 54:17)

 あなたを攻めるために作られる武器は、どれも役に立たなくなる。また、あなたを責めたてるどんな舌も、さばきのときに、あなたがそれを不義に定める。これが、主のしもべたちの受け継ぐ分、わたしから受ける彼らの義である。――主のことば。(イザヤ54章17節)

<Vortkajero 単語帳>

Neniaどんな…もない ilo道具, kreita作られた kontraŭ viあなたに敵対して, havos持つ sukceson成功を; kajそして ĉiunどんな langon舌を, kiu…ところの batalos戦う kontraŭ viあなたに敵対して en…のとき la juĝoさばき, viあなたは malpravigos不義に定める. Tioそれが estas…である la heredaĵo受け取る分 de…の la servantojしもべたち de…の la Eternulo主, kajそして iliaそれらの praveco正しさ antaŭ…の前の Miわたし, diras言う la Eternulo主が.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Haleluja!

Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj,

Laŭdu Lin ĉiuj gentoj; (Psalmaro 117:1)

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。

すべての国民よ 主をほめ歌え。(詩篇117篇1節)

2019年8月 8日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190808

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Pro tio mi diras al vi: Kion ajn vi petos, preĝante, kredu, ke vi tion jam ricevis, kaj vi ĝin havos. (Marko 11:24)

 ですから、あなたがたに言います。あなたがたが祈って求めるものは何でも、すでに得たと信じなさい。そうすれば、そのとおりになります。(マルコ11章24節)

<Vortkajero 単語帳>

Pro tioそれゆえに miわたしは diras言う al…に viあなたがた: Kion ajnどんなものでも viあなたがたが petos求める, preĝante祈って, kredu信じなさい, ke…以下を viあなたがたが tionそれを jamすでに ricevis受けた, kajそうすれば viあなたがたは ĝinそれを havos持つ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Haleluja!

Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj,

Laŭdu Lin ĉiuj gentoj; (Psalmaro 117:1)

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。

すべての国民よ 主をほめ歌え。(詩篇117篇1節)

2019年8月 7日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190807

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed Jesuo diris: Lasu la infanojn, kaj ne malhelpu ilin, veni al mi; ĉar el tiaj estas la regno de la ĉielo. (Mateo 19:14)

 しかし、イエスは言われた。「子どもたちを来させなさい。わたしのところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。」(マタイ19章14節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし Jesuoイエスは diris言った: Lasuままにせよ la infanojn子供たちを, kajそして ne malhelpu邪魔をするな ilin彼らを, veni来る al…に miわたし; ĉarなぜなら…だから el…の中から tiajそれら estas…である la regno国 de…の la ĉielo天.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Haleluja!

Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj,

Laŭdu Lin ĉiuj gentoj; (Psalmaro 117:1)

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。

すべての国民よ 主をほめ歌え。(詩篇117篇1節)

2019年8月 6日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190806

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj pruntedonas, / iu pesas siajn farojn per justeco. (Psalmaro 112:5)

 幸せなことよ。情け深く 人に貸し 自分に関わることを公正に扱う人は。(詩篇112篇5節)

<Vortkajero 単語帳>

Bone良い estas…である al…にとって la homo人, kiu…ところの kompatas憐れみある kajそして pruntedonas貸し与える, / iuその人は pesas計る siajn自分の farojn行為を per…によって justeco義.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Haleluja!

Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj,

Laŭdu Lin ĉiuj gentoj; (Psalmaro 117:1)

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。

すべての国民よ 主をほめ歌え。(詩篇117篇1節)

2019年8月 5日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190805

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Metu vian ŝarĝon sur la Eternulon, / Kaj Li vin subtenos; / Neniam Li lasos fali piulon. (Psalmaro 55:22)

 あなたの重荷を主にゆだねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して 正しい者が揺るがされるようにはなさらない。(詩篇55篇22節)

<Vortkajero 単語帳>

Metu置け vianあなたの ŝarĝon重荷を sur…の上に la Eternulon主, / Kajそうすれば Li主は vinあなたを subtenos支える; / Neniam決して…ない Li主は lasosそのままにする fali倒す piulon敬虔な人を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Haleluja!

Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj,

Laŭdu Lin ĉiuj gentoj; (Psalmaro 117:1)

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。

すべての国民よ 主をほめ歌え。(詩篇117篇1節)

2019年8月 4日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190804

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Neniu havas amon pli grandan ol tio, ke iu demetus sian vivon por siaj amikoj. (Johano 15:13)

 

人が自分の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな愛はだれも持っていません。(ヨハネ15章13節)

<Vortkajero 単語帳>

Neniu誰も…ない havas持っている amon愛を pli…より grandan大きい ol…より tioそれ, ke…という iuある人が demetus捨てる sian自分の vivon命を por…のために siaj自分の amikoj友たち.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Haleluja!

Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj,

Laŭdu Lin ĉiuj gentoj; (Psalmaro 117:1)

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。

すべての国民よ 主をほめ歌え。(詩篇117篇1節)

 

※Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

※Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-31

Haleluja!

Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj,

Laŭdu Lin ĉiuj gentoj; (Psalmaro 117:1)

 すべての国々よ 主をほめたたえよ。

すべての国民よ 主をほめ歌え。(詩篇117篇1節)

2019年8月 3日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190803

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ne parolu kontraŭ via proksimulo malveran ateston. (Eliro 20:16)

 あなたの隣人について、偽りの証言をしてはならない。(出エジプト20章16節)

<Vortkajero 単語帳>

Ne parolu話すな kontraŭ…に敵対して viaあなたの proksimulo隣人 malveran偽りの ateston証言を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĉar Vi savis mian animon de la morto,

Miajn okulojn de larmoj,

Miajn piedojn de falpuŝiĝo. (Psalmaro 116:8)

 まことに あなたは 私のたましいを死から

私の目を涙から

私の足をつまづきから救い出してくださいました。(詩篇116篇8節)

2019年8月 2日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190802

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

De malproksime aperis al mi la Eternulo, dirante: Mi ekamis vin per amo eterna, tial Mi altiris vin favorkore. (Jeremia 31:3)

 主は遠くから私に現われた。「永遠の愛をもって、わたしはあなたを愛した。それゆえ、わたしはあなたに真実の愛を尽くし続けた。(エレミヤ31章3節)

<Vortkajero 単語帳>

De…から malproksime遠く aperis現れた al…に mi私 la Eternulo主は, dirante言った: Miわたしは ekamis愛した vinあなたを per…を持って amo愛 eterna永遠の, tialそれ故 Miわたしは altiris引き寄せた vinあなたを favorkore好意をもって.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĉar Vi savis mian animon de la morto,

Miajn okulojn de larmoj,

Miajn piedojn de falpuŝiĝo. (Psalmaro 116:8)

 まことに あなたは 私のたましいを死から

私の目を涙から

私の足をつまづきから救い出してくださいました。(詩篇116篇8節)

2019年8月 1日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190801

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Antaŭ la pereo iras fiereco; / Kaj antaŭ la falo iras malhumileco. (Sentencoj 16:18)

 高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。(箴言16章18節)

<Vortkajero 単語帳>

Antaŭ…の前に la pereo滅び iras行く fiereco高慢が; / Kajそして antaŭ…の前に la falo転落 iras行く malhumilecoおごりが.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĉar Vi savis mian animon de la morto,

Miajn okulojn de larmoj,

Miajn piedojn de falpuŝiĝo. (Psalmaro 116:8)

 まことに あなたは 私のたましいを死から

私の目を涙から

私の足をつまづきから救い出してくださいました。(詩篇116篇8節)

« 2019年7月 | トップページ | 2019年9月 »

お役立ち情報

2020年7月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

最近のトラックバック

無料ブログはココログ