« 2019年6月 | トップページ | 2019年8月 »

2019年7月31日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190731

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed responde li diris: Estas skribite: Ne per la pano sole vivas homo, sed per ĉiu vorto, kiu eliras el la buŝo de Dio. (Mateo 4:4)

 イエスは答えられた。「『人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばで生きる』と書いてある。」(マタイ4章4節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし responde答えて li彼は diris言った: Estas skribite書かれている: Ne…ではなく per…によって la panoパン soleだけ vivas生きている homo人は, sedそうではなくて per…によって ĉiu全部の vortoことば, kiuそれは eliras…の中から el la buŝoくちびる de…の Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĉar Vi savis mian animon de la morto,

Miajn okulojn de larmoj,

Miajn piedojn de falpuŝiĝo. (Psalmaro 116:8)

 まことに あなたは 私のたましいを死から

私の目を涙から

私の足をつまづきから救い出してくださいました。(詩篇116篇8節)

2019年7月30日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190730

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed la dispelitoj trairis, predikante la vorton. (Agoj 8:4)

 散らされた人たちは、みことばの福音を伝えながら巡り歩いた。(使徒8章4節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし la dispelitoj散らされた人たちは trairis越えて行った, predikanteのべ伝えながら la vortonことばを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĉar Vi savis mian animon de la morto,

Miajn okulojn de larmoj,

Miajn piedojn de falpuŝiĝo. (Psalmaro 116:8)

 まことに あなたは 私のたましいを死から

私の目を涙から

私の足をつまづきから救い出してくださいました。(詩篇116篇8節)

2019年7月29日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190729

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Se vi observos miajn ordonojn, vi restados en mia amo tiel same, kiel mi observis la ordonojn de mia Patro kaj restadas en Lia amo. (Johano 15:10)

 わたしがわたしの父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなたがたもわたしの戒めを守るのなら、わたしの愛にとどまっているのです。(ヨハネ15章10節)

<Vortkajero 単語帳>

Seもし…なら viあなたがたが observos守る miajnわたしの ordonojn命令を, viあなたがたは restados残る en…の中に miaわたしの amo愛 tiel same…と同様に, kiel…のように miわたしが observis遵守する la ordonojn命令を de…の miaわたしの Patro父 kajそして restadasとどまる en…に Lia主の amo愛.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĉar Vi savis mian animon de la morto,

Miajn okulojn de larmoj,

Miajn piedojn de falpuŝiĝo. (Psalmaro 116:8)

 まことに あなたは 私のたましいを死から

私の目を涙から

私の足をつまづきから救い出してくださいました。(詩篇116篇8節)

2019年7月28日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190728

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Tial, formetinte ĉian malpurecon kaj superfluon de malico, akceptu kun humileco la enplantitan vorton, kiu povas savi viajn animojn. (Jakobo 1:21)

 

ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植えつけられたみことばを素直に受け入れなさい。みことばは、あなたがたのたましいを救うことができます。(ヤコブ1章21節)

<Vortkajero 単語帳>

Tialそれ故, formetinte捨て去って ĉianすべての malpurecon汚れを kajそして superfluonあふれる流れを de…の malico悪意, akceptu受け入れよ kun…を持って humileco謙遜 la enplantitan植え付けられた vortonことばを, kiuそれは povas savi救うことができる viajnあなたがたの animojnたましいを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĉar Vi savis mian animon de la morto,

Miajn okulojn de larmoj,

Miajn piedojn de falpuŝiĝo. (Psalmaro 116:8)

 まことに あなたは 私のたましいを死から

私の目を涙から

私の足をつまづきから救い出してくださいました。(詩篇116篇8節)

 

※Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

※Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-30

Ĉar Vi savis mian animon de la morto,

Miajn okulojn de larmoj,

Miajn piedojn de falpuŝiĝo. (Psalmaro 116:8)

 まことに あなたは 私のたましいを死から

私の目を涙から

私の足をつまづきから救い出してくださいました。(詩篇116篇8節)

2019年7月27日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190727

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉiu puno portempe ŝajnas esti ne ĝoja, sed malĝoja; sed poste ĝi donas la pacplenan frukton de justeco al tiuj, kiuj per ĝi estas ekzercitaj. (Hebreoj 12:11)

 すべての訓練は、そのときは喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。(ヘブル12章11節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉiuすべての puno罰は portempe一時的には ŝajnas…に思われる esti ne ĝoja喜ばしくない, sedではなく malĝoja悲しい; sedしかし poste後で ĝiそれが donas結ぶ la pacplenan安らかな frukton実を de…の justeco正義 al…に対して tiuj人々, kiuj…ところの per…によって ĝiそれ estas ekzercitaj訓練されている.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,
Ĉar la Eternulo faris al vi bonon. (Psalmaro 116:7)

 私のたましいよ おまえの全きいこいに戻れ。

主が おまえに良くしてくださったのだから。(詩篇116篇7節)

2019年7月26日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190726

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

pri tio mem fidante, ke Tiu, kiu komencis bonan faron ĉe vi, ĝin perfektigados ĝis la tago de Jesuo Kristo; (Filipianoj 1:6)

 あなたがたの間で良い働きを始められた方は、キリスト・イエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると、私は確信しています。(ピリピ1章6節)

<Vortkajero 単語帳>

pri…について tioそれ mem自身 fidante信じながら, ke以下のことを Tiuその方は, kiu…ところの komencis始めた bonan良い faron働きを ĉe…に viあなたがた, ĝinそれを perfektigados完成させる ĝis…までに la tago日 de…の Jesuoイエス Kristoキリスト;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,
Ĉar la Eternulo faris al vi bonon. (Psalmaro 116:7)

 私のたましいよ おまえの全きいこいに戻れ。

主が おまえに良くしてくださったのだから。(詩篇116篇7節)

2019年7月25日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190725

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

ni estas premegataj ĉe ĉiu flanko, tamen ne enanguligitaj; embarasataj, sed ne konsternataj; (2 Korintanoj 4:8)

 私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。(Ⅱコリント4章8節)

<Vortkajero 単語帳>

ni私たちは estas premegatajはなはだしく抑圧される ĉe…で ĉiuすべての flanko側, tamenしかしながら ne enanguligitaj追い詰められない; embarasataj戸惑う, sedしかし ne konsternataj肝をつぶされない;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,
Ĉar la Eternulo faris al vi bonon. (Psalmaro 116:7)

 私のたましいよ おまえの全きいこいに戻れ。

主が おまえに良くしてくださったのだから。(詩篇116篇7節)

2019年7月24日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190724

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  En ĉiu tempo amiko amas, / Kaj li fariĝas frato en mizero. (Sentencoj 17:17)

 友はどんなときにも愛するもの。兄弟は苦難を分け合うために生まれる。(箴言17章17節)

<Vortkajero 単語帳>

En ĉiu tempoどんなときでも amiko友は amas愛する, / Kajそして li友は fariĝas…になる frato兄弟 en…の中で mizero苦しみ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,
Ĉar la Eternulo faris al vi bonon. (Psalmaro 116:7)

 私のたましいよ おまえの全きいこいに戻れ。

主が おまえに良くしてくださったのだから。(詩篇116篇7節)

2019年7月23日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190723

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ho Sinjoro, ho Eternulo! Vi kreis la ĉielon kaj la teron per Via granda forto kaj per Via etendita brako; nenia afero estas nefarebla por Vi; (Jeremia 32:17)

 ああ、神、主よ、ご覧ください。あなたは大きな力と、伸ばされた御腕をもって天と地を造られました。あなたにとって不可能なことは一つもありません。(エレミヤ32章17節)

<Vortkajero 単語帳>

Hoあぁ Sinjoro主よ, hoあぁ Eternulo永遠なる方よ! Viあなたは kreis造った la ĉielon天 kajと la teron地を per…によって Viaあなたの granda大きな forto力 kajそして per…によって Viaあなたの etendita伸ばされた brako腕; neniaどんな…もない afero事項も estas nefareblaやり得ない por…にとって Viあなた;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,
Ĉar la Eternulo faris al vi bonon. (Psalmaro 116:7)

 私のたましいよ おまえの全きいこいに戻れ。

主が おまえに良くしてくださったのだから。(詩篇116篇7節)

2019年7月22日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190722

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Kion do ni diru pri ĉi tio? Se Dio estas por ni, kiu estas kontraŭ ni? (Romanoj 8:31)

 では、これらのことについて、どのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、だれが私たちに敵対できるでしょう。(ローマ8章31節)

<Vortkajero 単語帳>

Kion何を doそれでは ni私たちは diru言おう pri…について ĉi tioこれ? Seもし…なら Dio神が estas por ni味方である, kiuだれが estas kontraŭ…に敵対する ni私たち?

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,
Ĉar la Eternulo faris al vi bonon. (Psalmaro 116:7)

 私のたましいよ おまえの全きいこいに戻れ。

主が おまえに良くしてくださったのだから。(詩篇116篇7節)

2019年7月21日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190721

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉar Vi kreis mian internaĵon, / Formis min en la ventro de mia patrino. Mi gloras Vin, ĉar mi estas mirinde kreita; / Mirindaj estas Viaj kreitaĵoj, / Kaj mia animo tion bone konscias. (Psalmanoj 139:13-14)

 

あなたこそ 私の内臓を造り 母の胎の内で私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に奇しいことをなさって 恐ろしいほどです。私のたましいは それをよく知っています。(詩篇139篇13、14節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉar…なので Viあなたが kreis創った mian私の internaĵon内臓を, / Formis作った min私を en…の中で la ventro腹 de…の mia私の patrino母. Mi私は glorasたたえる Vinあなたを, ĉarなぜなら…だから mi私は estas mirinde驚くに値するほど kreita創られた; / Mirindaj驚くに値する estas Viajあなたの kreitaĵoj被造物は, / Kajそして mia私の animoたましいは tionそれを bone良く konscias意識している.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,
Ĉar la Eternulo faris al vi bonon. (Psalmaro 116:7)

 私のたましいよ おまえの全きいこいに戻れ。

主が おまえに良くしてくださったのだから。(詩篇116篇7節)

 

※Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

※Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-29

  Revenu, ho mia animo, al via trankvileco,
Ĉar la Eternulo faris al vi bonon. (Psalmaro 116:7)

 私のたましいよ おまえの全きいこいに戻れ。

主が おまえに良くしてくださったのだから。(詩篇116篇7節)

2019年7月20日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190720

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Sed unu Samariano, vojaĝante, alvenis tien, kie li estis, kaj lin ekvidinte, li kortuŝiĝis, (Luko 10:33)

 ところが、旅をしていた一人のサマリヤ人は、その人のところに来ると、見てかわいそうに思った。(ルカ10章33節)

<Vortkajero 単語帳>

Sedしかし unu一人の Samarianoサマリヤ人が, vojaĝante旅行をしている, alvenis近づいてきて tienそこに, kie…のところの li彼が estisいた, kajそして lin彼を ekvidinte見始めると, li彼は kortuŝiĝis心を打たれた,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon
Kaj mian petegon, (Psalmaro 116:1)

 私は主を愛している。

主は私の声 私の願いを聞いてくださる。(詩篇116篇1節)

2019年7月19日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190719

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio. (Filipianoj 4:6)

 何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。(ピリピ4章6節)

<Vortkajero 単語帳>

Pri…について nenio何事も…しない trozorgu過度に心配せよ; sedそうではなく pri…について ĉioすべて, per…によって preĝo祈り kajと peto願い kun…をともなう dankesprimo感謝, viajあなたがたの deziroj望んでいることが sciiĝu知られていることになれ al…に Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon
Kaj mian petegon, (Psalmaro 116:1)

 私は主を愛している。

主は私の声 私の願いを聞いてくださる。(詩篇116篇1節)

2019年7月18日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190718

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉar Mi, la Eternulo, via Dio, fortigas vian dekstran manon, dirante al vi: Ne timu, Mi vin helpos. (Jesaja 41:13)

 わたしがあなたの神、主であり、あなたの右の手を堅く握り、「恐れるな。わたしがあなたを助ける」と言う者だからである。(イザヤ41章13節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから Miわたし, la Eternulo主, viaあなたの Dio神, fortigas力づける vianあなたの dekstran右の manon手を, dirante言いながら al…に viあなた: Ne timu恐れるな, Miわたしは vinあなたを helpos助ける.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon
Kaj mian petegon, (Psalmaro 116:1)

 私は主を愛している。

主は私の声 私の願いを聞いてくださる。(詩篇116篇1節)

2019年7月17日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190717

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  En mia premiteco mi vokis la Eternulon, / Kaj al mia Dio mi kriis; / El Sia templo Li aŭdis mian voĉon, / Kaj mia krio al Li atingis Liajn orelojn. (Psalmaro 18:6)

 私は苦しみの中で主を呼び求め わが神に叫び求めた。主はその宮で私の声を聞かれ 御前への叫びは 御耳に届いた。(詩篇18篇6節)

<Vortkajero 単語帳>

En…の中で mia私の premiteco抑圧 mi私は vokis呼んだ la Eternulon主を, / Kajそして al…に mia私の Dio神 mi私は kriis叫んだ; / El…の中から Sia主の templo宮 Li神は aŭdis聞いた mian私の voĉon声を, / Kajそして mia私の krio叫び声は al…への Li神 atingis届いた Liajn神の orelojn耳に.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon
Kaj mian petegon, (Psalmaro 116:1)

 私は主を愛している。

主は私の声 私の願いを聞いてくださる。(詩篇116篇1節)

2019年7月16日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190716

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj aŭdinte tion, Jesuo diris al ili: Ne la sanuloj bezonas kuraciston, sed la malsanuloj: mi venis, por alvoki ne justulojn, sed pekulojn. (Marko 2:17)

 これを聞いて、イエスは彼らにこう言われた。「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人です。わたしが来たのは、は正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。」(マルコ2章17節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして aŭdinte聞いて tionそれを, Jesuoイエスは diris言った al…に ili彼ら: Ne…でない la sanuloj健康な人々は bezonas必要とする kuraciston医者を, sedそうではなく la malsanuloj病気の人々が: miわたしは venis来た, por…のために alvoki招く ne…でなく justulojn正しい人々, sedそうではなくて pekulojn罪人たちを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon
Kaj mian petegon, (Psalmaro 116:1)

 私は主を愛している。

主は私の声 私の願いを聞いてくださる。(詩篇116篇1節)

2019年7月15日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190715

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Kaj ni scias, ke por tiuj, kiuj amas Dion, por tiuj, kiuj estas vokitaj laŭ Lia intenco, ĉio kunlaboras al bono. (Romanoj 8:28)

 神を愛する人たち、すなわち、神のご計画にしたがって召された人たちのためには、すべてのことがともに働いて益となることを、私たちは知っています。(ローマ8章28節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして ni私たちは scias知っている, ke以下のことを por…のために tiuj人々, kiuj…ところの amas愛している Dion神を, por…のために tiuj人々, kiuj…ところの estas vokitaj招かれた laŭ…にしたがって Lia神の intenco計画, ĉioすべてが kunlaborasともに働く al…に向けて bono良いこと.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon
Kaj mian petegon, (Psalmaro 116:1)

 私は主を愛している。

主は私の声 私の願いを聞いてくださる。(詩篇116篇1節)

2019年7月14日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190714

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Se Via instruo ne estus mia konsolo, / Mi pereus en mia mizero. (Psalmanoj 119:92)

 もし あなたのみおしえが私の喜びでなかったら それなら私は私の苦しみの中で滅んだでしょう。(詩篇119篇92節)

<Vortkajero 単語帳>

Seもし…なら Viaあなたの instruo教えが ne estus…でない mia私の konsolo慰め, / Mi私は pereus滅んだでしょう en…の中で mia私の mizero苦しみ.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon
Kaj mian petegon, (Psalmaro 116:1)

 私は主を愛している。

主は私の声 私の願いを聞いてくださる。(詩篇116篇1節)

 

※Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

※Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-28

  Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon
Kaj mian petegon, (Psalmaro 116:1)

 私は主を愛している。

主は私の声 私の願いを聞いてくださる。(詩篇116篇1節)

2019年7月13日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190713

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

kaj diris al li: Ĉu vi aŭdas, kion ĉi tiuj diras? Kaj Jesuo diris al ili: Jes; ĉu vi neniam legis: El la buŝo de junaj infanoj kaj suĉinfanoj Vi perfektigis laŭdon? (Mateo 21:16)

 イエスに言った。「子どもたちが何と言っているか、聞いていますか。」イエスは言われた。「聞いています。『幼子たち、乳飲み子の口を通して、あなたは誉れを打ち立てられました』とあるのを、あなたがたは読んだことがないのですか。」(マタイ21章16節)

<Vortkajero 単語帳>

kajそして diris言った al…に li彼: Ĉu…か viあなたは aŭdas聞く, kion何を ĉiこの tiuj人たちが diras言う? Kajそして Jesuoイエスは diris言った al…に ili彼ら: Jesそうです; ĉu…かどうか viあなたがたは neniam今まで…ない legis読んだ: El…の中から la buŝo口 de…の junaj若い infanoj子どもたち kajそして suĉinfanoj乳飲み子たち Viかなたは perfektigis完成させた laŭdon賛美を?

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ke Li klinis Sian orelon al mi;
Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. (Psalmaro 116:2)

 主が私に耳を傾けてくださるので

私は生きているかぎり主を呼び求める。(詩篇116篇2節)

2019年7月12日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190712

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Al tiu la pordisto malfermas; kaj la ŝafoj aŭskultas lian voĉon, kaj li alvokas laŭ nomoj siajn proprajn ŝafojn, kaj elkondukas ilin. (Johano 10:3)

 門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちを、それぞれの名で呼んで連れ出します。(ヨハネ10章3節)

<Vortkajero 単語帳>

Al…に tiuその la pordisto門番は malfermas開ける; kajそして la ŝafoj羊たちは aŭskultas聴く lian彼の voĉon声を, kajそして li alvokas呼びかける laŭ…に従って nomoj名前 siajnそれぞれ proprajn固有の ŝafojn羊たちを, kajそして elkondukas連れ出す ilin彼らを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ke Li klinis Sian orelon al mi;
Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. (Psalmaro 116:2)

 主が私に耳を傾けてくださるので

私は生きているかぎり主を呼び求める。(詩篇116篇2節)

2019年7月11日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190711

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Reciproke subtenadu viajn ŝarĝojn, kaj tiamaniere plenumu la leĝon de Kristo. (Galatoj6:2)

 互いの重荷を負い合いなさい。そうすれば、キリストの律法を成就することになります。(ガラテア6章2節)

<Vortkajero 単語帳>

Reciproke互いに subtenadu支え続けなさい viajnあなたがたの ŝarĝojn重荷を, kajそうすれば tiamaniereそのように plenumu実現させます la leĝon律法を de…の Kristoキリスト.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ke Li klinis Sian orelon al mi;
Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. (Psalmaro 116:2)

 主が私に耳を傾けてくださるので

私は生きているかぎり主を呼び求める。(詩篇116篇2節)

2019年7月10日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190710

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj la Reĝo respondos kaj diros al ili: Vere mi diras al vi: Kiom vi faris al unu el ĉi tiuj miaj fratoj la plej malgrandaj, tiom vi faris al mi. (Mateo 25:40)

 すると、王は彼らに答えます。「まことに、あなたがたに言います。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは、わたしにしたのです。」(マタイ25章40節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして la Reĝo王は respondos応える kajそして diros言う al…に ili彼ら: Vereまことに miわたしは diras言う al…に viあなたがた: Kiomどれほど viあなたがたは farisなした al…に unu一人 el…から ĉi tiujこの miajわたしの fratoj兄弟たち la plej malgrandaj最も小さなもの, tiomそのように viあなたがたは farisなした al…に miわたし.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ke Li klinis Sian orelon al mi;
Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. (Psalmaro 116:2)

 主が私に耳を傾けてくださるので

私は生きているかぎり主を呼び求める。(詩篇116篇2節)

2019年7月 9日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190709

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Multon Vi faris, ho Eternulo, mia Dio! / Viaj mirakloj kaj pensoj estas pri ni. / Neniu egalas Vin. / Mi rakontos kaj parolos, / Sed ili estas super ĉiu kalkulo. (Psalmaro 40:5)

 わが神 主よ なんと多いことでしょう。あなたがなさった奇しいみわざと 私たちへの計らいは。あなたに並ぶ者はありません。語ろうとしても 告げようとしても それはあまりに多くて数え切れません。(詩篇40篇5節)

<Vortkajero 単語帳>

Multon多くを Viあなたは farisなさった, hoおぉ Eternulo主よ, mia私の Dio!神よ / Viajあなたの mirakloj奇跡 kajと pensoj計らいは estas…である pri…について ni私たち. / Neniuだれも…ない egalas平等になる Vinあなたと. / Mi私は rakontos物語る kajそして parolos話す, / Sedしかし ili彼らは estas…にある super…を超えて ĉiuすべての kalkulo計算.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ke Li klinis Sian orelon al mi;
Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. (Psalmaro 116:2)

 主が私に耳を傾けてくださるので

私は生きているかぎり主を呼び求める。(詩篇116篇2節)

2019年7月 8日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190708

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĉar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon. (Jeremia 29:11)

 わたし自身、あなたがたのために立てている計画をよく知っている――主のことば――それはわざわいではなく平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。(エレミヤ29章11節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから Miわたしは scias知っている la intencojn計画を, kiujnそれを Miわたしは havas持っている koncerne vinあなたとの関わりで, diras言う la Eternulo主は, intencojn計画を al…に向けた bono良いこと kajそして ne…でない al…に向けた malbono悪, por…のために doni与える al…に viあなた estontecon未来 kajと esperon希望を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ke Li klinis Sian orelon al mi;
Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. (Psalmaro 116:2)

 主が私に耳を傾けてくださるので

私は生きているかぎり主を呼び求める。(詩篇116篇2節)

2019年7月 7日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190707

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Instruu nin kalkuli niajn tagojn, / Por ke ni akiru saĝan koron. (Psalmanoj 90:12)

 どうか教えてください。自分の日を数えることを。そうして私たちに 知恵の心を得させてください。(詩篇90篇12節)

<Vortkajero 単語帳>

Instruu教えてください nin私たちを kalkuli数える niajn私たちの tagojn日数を, / Por ke以下のために ni私たちが akiru獲得する saĝan知恵の koron心を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ke Li klinis Sian orelon al mi;
Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. (Psalmaro 116:2)

 主が私に耳を傾けてくださるので

私は生きているかぎり主を呼び求める。(詩篇116篇2節)

 

※Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

※Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-27

  Ke Li klinis Sian orelon al mi;
Kaj en miaj tagoj mi Lin vokos. (Psalmaro 116:2)

 主が私に耳を傾けてくださるので

私は生きているかぎり主を呼び求める。(詩篇116篇2節)

2019年7月 6日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190706

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

kiu konsoladas nin en nia tuta aflikto, por ke ni povu konsoli tiujn, kiuj iel afliktiĝas, per la konsolo, per kiu ni mem estas konsolataj de Dio. (2 Korintanoj 1:4)

 神は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。それで私たちも、自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。(Ⅱコリント1章4節)

<Vortkajero 単語帳>

kiu神は konsoladas慰めてくれる nin私たちを en…の中で nia私たちの tutaすべての aflikto困難, por ke以下のことのために ni私たちが povu konsoli慰めることができる tiujn人々を, kiuj…ところの ielそのように afliktiĝas困難に直面している, per…によって la konsolo慰め, per kiuその慰めによって ni私たち mem自身も estas konsolataj慰められる de…によって Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon;
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. (Psalmaro 115:11)

 主を恐れる者たちよ 主に信頼せよ

主こそ助け また盾。(詩篇115篇11節)

2019年7月 5日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190705

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Kaj Dio kreis la homon laŭ Sia bildo, laŭ la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kaj virino Li kreis ilin. (Genezo 1:27)

 神は人をご自身のかたちとして創造された。神のかたちとして人を創造し、男と女に彼らを創造された。(創世記1章27節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして Dio神は kreis創造した la homon人を laŭ…に従って Siaご自身の bildo形, laŭ…に従って la bildo形 de…の Dio神 Li神は kreis創造した lin人を; en formoかたちに de…の viro男 kajそして virino女 Li神は kreis創造した ilin彼らを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon;
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. (Psalmaro 115:11)

 主を恐れる者たちよ 主に信頼せよ

主こそ助け また盾。(詩篇115篇11節)

2019年7月 4日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190704

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

kaj kredantoj pligrandnombre aldoniĝis al la Sinjoro, amasoj da viroj kaj virinoj; (Agoj 5:14)

 そして、主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。(使徒5章14節)

<Vortkajero 単語帳>

kajそして kredantoj信じる人たちは pligrandnombreますます倍増して aldoniĝis与えられた al…に la Sinjoro主, amasoj大勢の da viroj男たち kajそして virinoj女たち;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon;
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. (Psalmaro 115:11)

 主を恐れる者たちよ 主に信頼せよ

主こそ助け また盾。(詩篇115篇11節)

2019年7月 3日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190703

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Li gardas la iradon de la justo, / Kaj zorgas pri la vojo de Siaj piuloj. (Sentencoj 2:8)

 公正の道筋を保ち、主にある敬虔な人たちの道を守られる。(箴言2章8節)

<Vortkajero 単語帳>

Li主は gardas守る la iradon行き来を de…の la justo正しさ, / Kajそして zorgas慮る pri…について la vojo道 de…の Siajご自身の piuloj敬虔な人たち.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon;
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. (Psalmaro 115:11)

 主を恐れる者たちよ 主に信頼せよ

主こそ助け また盾。(詩篇115篇11節)

2019年7月 2日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190702

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

La Eternulo plenumos por mi. / Ho Eternulo, Via boneco estas eterna; / La kreitaĵojn de Viaj manoj ne forlasu. (Psalmaro 138:8)

 主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。主よ あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手のわざをやめないでください。(詩篇138篇8節)

<Vortkajero 単語帳>

La Eternulo主は plenumos成し遂げる por…のために mi私. / Hoおぉ Eternulo主よ, Viaあなたの boneco恵みは estas eterna永遠です; / La kreitaĵojn創造されたものを de…によって Viajあなたの manoj手 ne forlasuやめないでください.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon;
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. (Psalmaro 115:11)

 主を恐れる者たちよ 主に信頼せよ

主こそ助け また盾。(詩篇115篇11節)

2019年7月 1日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190701

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Levite do ĝis dekstre de Dio, kaj ricevinte de la Patro la promeson de la Sankta Spirito, li elverŝis tion, kion vi vidas kaj aŭdas. (Agoj 2:33)

 ですから、神の右に上げられたイエスが、約束された聖霊を御父から受けて、今あなたがたが目にし、耳にしている聖霊を注いでくださったのです。(使徒2章33節)

<Vortkajero 単語帳>

Levite上げられた doだから ĝis…まで dekstre右に de…の Dio神, kajそして ricevinte受け取って de…から la Patro父 la promeson約束を de…の la Sankta Spirito聖霊, li イエスがelverŝis注いだ tionそれを, kion…ところのものを viあなたがたが vidas見る kajそして aŭdas聞く.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon;
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. (Psalmaro 115:11)

 主を恐れる者たちよ 主に信頼せよ

主こそ助け また盾。(詩篇115篇11節)

« 2019年6月 | トップページ | 2019年8月 »

お役立ち情報

2020年7月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

最近のトラックバック

無料ブログはココログ