2020年5月30日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200530

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ne maltrankviliĝu via koro; vi kredas al Dio, kredu ankaŭ al mi. (Johano 14:1)

 なんぢら心を騒がすな、神を信じ、また我を信ぜよ。(ヨハネ14章1節)

<Vortkajero 単語帳>

Ne maltrankviliĝu不安になるな viaあなたがたの koro心が; viあなたがたは kredas信じている al Dio神を, kredu信じなさい ankaŭ…もまた al miわたしを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月29日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200529

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

  Transdonu al la Eternulo viajn farojn; / Tiam viaj entreprenoj staros forte. (Sentencoj 16:3)

 なんぢの作為(わざ)をエホバに託(まか)せよ さらば汝の謀るところ必ず成るべし。(箴言16章3節)

<Vortkajero 単語帳>

Transdonu任せよ al la Eternuloエホバに viajnあなたがたの farojnすることを; / Tiamそのとき viajあなたがたの entreprenoj企画は staros立つ forteしっかりと.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月28日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200528

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj se via frato pekos kontraŭ vi, iru kaj montru al li la kulpon inter vi kaj li sola. Se li aŭskultos vin, vi gajnos vian fraton. (Mateo 18:15)

 もし汝の兄弟、罪を犯さば、往きてただ彼とのみ、相対して諫めよ。もし聞かば其の兄弟を得たるなり。(マタイ18章15節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして seもし…なら viaあなたの frato兄弟が pekos罪を犯す kontraŭ viあなたに対して, iru行け kajそして montru示せ al liその人に la kulpon悪いことを inter viあなたがたの間で kajそして liその人 solaだけ. Seもし…なら liその人が aŭskultos聞く vinあなたを, viあなたは gajnos得る vianあなたがたの fraton兄弟を.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月27日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200527

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

kaj estu bonfaraj unu al alia, bonkoraj, pardonantaj unu al alia, kiel ankaŭ Dio en Kristo pardonis al vi. (Efesanoj 4:32)

 互い親切にし、優しい心で赦し合いなさい。神も、キリストにおいてあなたがたを赦してくださったのです。(エペソ4章32節)

<Vortkajero 単語帳>

kajそして estu bonfaraj親切にしなさい unu al alia互いに, bonkoraj良い心で, pardonantaj赦す unu al alia互いに, kiel…のように ankaŭ Dio神がまた en Kristoキリストにおいて pardonis赦した al viあなたがたを.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月26日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200526

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĉarmeco estas trompa, kaj beleco estas vantaĵo; / Virino, kiu timas la Eternulon, estos glorata. (Sentencoj 31:30)

 艶麗(つやゝか)はいつはりなり 美色(うるはしさ)は呼吸(いき)のごとし 惟(ただ)エホバを畏るゝ女は誉(ほめ)られん(箴言31章30節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarmeco魅力は estas trompaだます, kajそして beleco美しさは estas vantaĵo空虚な; / Virino女性は, kiu…ところの timas恐れる la Eternulon主を, estos glorataほめたたえられる.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月25日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200525

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

   Pri nenio trozorgu; sed pri ĉio, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viaj deziroj sciiĝu al Dio. Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian intelekton, gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo. (Filipianoj 4:6-7)

 何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。(ピリピ4章6、7節)

<Vortkajero 単語帳>

Pri nenio何事も…ない trozorgu煩い過ぎる; sedしかし pri ĉioすべてのことについて, per…によって preĝo祈り kajと peto願い kun…とともに dankesprimo感謝の表現, viajあなたがたの deziroj願望 sciiĝu知らせよ al…に Dio神. Kajそうすれば la paco平安 de…の Dio神, kiuそれは superas超える ĉianすべての intelekton理解力を, gardos守る viajnあなたがたの korojn心を kajそして pensojn考えを en…にあって Kristoキリスト Jesuoイエス.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月24日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200524

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Konfesu do viajn pekojn unu al la alia, kaj preĝu unu por la alia, por ke vi resaniĝu. Petego de justulo multe efikas per sia energio. (Jakobo 5:16)

 ですから、あなたがたは癒やされるために、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは、働くと大きな力があります。(ヤコブ5章16節)

<Vortkajero 単語帳>

Konfesu告白せよ doだから viajnあなたがたの pekojn罪を unu al la alia互いに, kajそして preĝu祈れ unu por la alia互いに, por ke以下のことのために viあなたがたが resaniĝu癒やされる. Petego大きな願いは de…の justulo義人 multe多く efikas効力がある per…によって sia自身の energio力.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Sentencoj de Preĝo 今週の祈りの箴言20-7

Ne forlasu ĝin, kaj ĝi vin gardos;

Amu ĝin, kaj ĝi zorgos pri vi. (Sentencoj 4:6)

 知恵を捨てるな。これがあなたを守る。

これを愛せ。これがあなたを保つ。(箴言4章6節)

2020年5月23日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200523

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

sed danko estu al Dio, kiu donas al ni la venkon per nia Sinjoro Jesuo Kristo. (1 Korintanoj 15:56)

 されど感謝すべきかな、神は我らの主イエスキリストによりて勝(かち)を与へたまふ。(Ⅰコリント15章56節)

<Vortkajero 単語帳>

sedしかし danko感謝が estuあれ al…に Dio神, kiu神は donas与える al…に ni私たち la venkon勝利を per…によって nia私たちの Sinjoro主 Jesuoイエス Kristoキリスト.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

2020年5月22日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉200522

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Ĉar nia burĝrajto estas en la ĉielo, de kie ankaŭ ni atendas Savonton, la Sinjoron Jesuo Kristo, (Filipianoj 3:20)

 されど我らの国籍は天に在り、我らは主イエスキリストの救い主として其の處(ところ)より来たりたまふを待つ。(ピリピ3章20節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉar nia burĝrajto estas en la ĉielo, de kie ankaŭ ni atendas Savonton, la Sinjoron Jesuo Kristo,

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Sentencoj 今週の祈りの箴言》

Ne opiniu vin saĝa;

Timu la Eternulon, kaj deternu vin de malbono. (Sentencoj 3:7)

 自分を知恵ある者と考えるな。

主を恐れ、悪から遠ざかれ。(箴言3章7節)

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉200521

お役立ち情報

2020年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

最近のトラックバック

無料ブログはココログ