2018年6月20日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180620

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĵuris la Eternulo Cebaot, dirante: Kiel Mi intencis, tiel fariĝos; kaj kiel Mi decidis, tiel efektiviĝos; (Jesaja 14:24)

 

 

 

 万軍の主は誓って言われた。「必ず、わたしの考えたとおりに事は成り、わたしの図ったとおりに成就する。(イザヤ1424節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

Ĵuris誓った la Eternulo Cebaot万軍の, dirante言いながら: Kiel…のように Miわたしが intencis計画した, tielそのように fariĝosなるだろう; kajそして kiel…のように Miわたしが decidis決定した, tielそのように efektiviĝos実現するだろう;

 

 

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 

 Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto,

 

Helpo en mizeroj, rapide trovata. (Psalmaro 46:1)

 

 神は、われらの避け所、また力。

 

苦しむとき、そこにある強き助け。(詩篇461

2018年6月19日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180619

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 El via buŝo eliru neniu putra vorto, sed nur tio, kio estas bona, por konvena edifado, por ke ĝi donu gracon al la aŭdantoj. (Efesanoj 4:29)

 

 

 

 悪いことばを、いっさい口から出してはいけません。むしろ、必要なときに、人の成長に役立つことばを語り、聞く人に恵みを与えなさい。(エペソ429節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

El…の中から viaあなたの buŝo eliru中から出るな neniuどんな~ない putra腐った vortoことばが, sedしかし nurただ tioそれが, kio…ところのこと estas…である bona良い, por…のために konvena折りに叶った edifado教育, por ke以下の様なことのために ĝiそれが donu与えよ gracon恵みを al…に la aŭdantoj聞く人たち.

 

 

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 

 Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto,

 

Helpo en mizeroj, rapide trovata. (Psalmaro 46:1)

 

 神は、われらの避け所、また力。

 

苦しむとき、そこにある強き助け。(詩篇461

2018年6月18日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180618

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 Jen la okulo de la Eternulo estas sur tiuj, kiuj Lin timas, / Kiuj esperas Lian favoron, (Psalmaro 33:18)

 

 見よ 主の目は主を恐れる者に注がれる。主の恵みを待ち望む者に。(詩篇3318節)

Vortkajero 単語帳>

Jen見よ la okulo目が de…の la Eternulo estas…にある sur上に tiujそういう人たち, kiuj…ところの人たち Lin彼を timas恐れる, / Kiuj~ところの人たち esperas望みを置く Lian彼の favoron善意に,

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto,

Helpo en mizeroj, rapide trovata. (Psalmaro 46:1)

 神は、われらの避け所、また力。

苦しむとき、そこにある強き助け。(詩篇461

2018年6月17日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180617

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Kaj Petro diris: Nek arĝentaĵon nek oraĵon mi havas, sed kion mi havas, tion mi donas al vi. En la nomo de Jesuo Kristo, la Nazaretano, piediru. (Agoj 3:6)

 

 

 

 すると、ペテロは、「金銀は私にはない。しかし、私にあるものを上げよう。ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさい」と言って、(使徒36節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

Kajそして Petroペテロは diris言った: Nek…もない arĝentaĵon銀を nek…もない oraĵon金を mi私は havas持っている, sedしかし kion…ところのもの mi私が havas持っている, tionそれを mi私は donasあげよう al…に viあなた. En…の中で la nomo名前 de…の Jesuoイエス Kristoキリスト, la Nazaretanoナザレ人, piediru歩け.

 

 

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 

 Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto,

 

Helpo en mizeroj, rapide trovata. (Psalmaro 46:1)

 

 神はわれらの避け所、また力。

 

苦しむとき、そこにある助け。(詩篇461

 

 

 

 Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

 

 Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇25

 Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto,

 

Helpo en mizeroj, rapide trovata. (Psalmaro 46:1)

 

 神はわれらの避け所、また力。

 

苦しむとき、そこにある助け。(詩篇461

2018年6月16日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180616

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 La Eternulo militos por vi, kaj vi silentu. (Eliro 14:14)

 

 

 

 主があなたがたのために戦われる。あなたがたは黙っていなければならない。(出エジプト1414節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

La Eternulo主が militos戦うでしょう por…のために viあなたがた, kajだから viあなあがたは silentu静かにしていなさい.

 

 

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 

 En la tago la Eternulo aperigas al mi Sian bonecon,

 

Kaj en la nokto mi havas kanton al Li,

 

Preĝon al la Dio de mia vivo. (Psalmaro 42:8)

 

 昼には、主が恵みを施し、

 

夜には、その歌が私とともにあります。

 

私のいのち、神への、祈りが。(詩篇428

2018年6月15日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180615

Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

 

 Ĉar Mi, la Eternulo, via Dio, fortigas vian dekstran manon, dirante al vi: Ne timu, Mi vin helpos. (Jesaja 41:13)

 

 

 

 あなたの神、主であるわたしが、あなたの右の手を堅く握り、「恐れるな。わたしがあなたを助ける」と言っているのだから。(イザヤ4113節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

Ĉarなぜなら~だから Miわたし, la Eternulo, viaあなたの Dio神が, fortigas強める vianあなたの dekstran右の manon手を, dirante言いながら al…に viあなた: Ne timu恐れるな, Miわたしが vinあなたを helpos助ける.

 

 

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 

 En la tago la Eternulo aperigas al mi Sian bonecon,

 

Kaj en la nokto mi havas kanton al Li,

 

Preĝon al la Dio de mia vivo. (Psalmaro 42:8)

 

 昼には、主が恵みを施し、

 

夜には、その歌が私とともにあります。

 

私のいのち、神への、祈りが。(詩篇428

2018年6月14日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180614

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĝoju kun ĝojantoj, ploru kun plorantoj. (Romanoj 12:15)

 

 

 

 喜ぶ者といっしょに喜び、泣く者といっしょに泣きなさい。(ローマ1215節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

Ĝoju喜べ kun…とともに ĝojantoj喜んでいる人々, ploru泣け kun…とともに plorantoj泣いている人々.

 

 

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 

 En la tago la Eternulo aperigas al mi Sian bonecon,

 

Kaj en la nokto mi havas kanton al Li,

 

Preĝon al la Dio de mia vivo. (Psalmaro 42:8)

 

 昼には、主が恵みを施し、

 

夜には、その歌が私とともにあります。

 

私のいのち、神への、祈りが。(詩篇428

2018年6月13日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180613

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Submetiĝu do al Dio; sed rezistu la diablon, kaj li forkuros de vi. (Jakobo 4:7)

 

 

 

 ですから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなたがたから逃げ去ります。(ヤコブ47節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

Submetiĝu服従しなさい doだから al…に Dio; sedそして rezistu抵抗しなさい la diablon悪魔に, kajそうすれば li悪魔は forkuros逃げていくでしょう de…から viあなたがた.

 

 

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 

 En la tago la Eternulo aperigas al mi Sian bonecon,

 

Kaj en la nokto mi havas kanton al Li,

 

Preĝon al la Dio de mia vivo. (Psalmaro 42:8)

 

 昼には、主が恵みを施し、

 

夜には、その歌が私とともにあります。

 

私のいのち、神への、祈りが。(詩篇428

2018年6月12日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉180612

Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

 

 Ĉar mi konvinkiĝis, ke nek morto, nek vivo, nek anĝeloj, nek aŭtoritatoj, nek estantaĵoj, nek estontaĵoj, nek potencoj, nek alteco, nek profundeco, nek iu alia kreitaĵo povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro. (Romanoj 8:38-39)

 

 

 

 私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある者も、高さも、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。(ローマ83839節)

 

Vortkajero 単語帳>

 

Ĉarなぜなら~だから mi私は konvinkiĝis確信した, ke以下のことを nek…もない morto, nek…もない vivoいのち, nek…もない anĝeloj天使たち, nek…もない aŭtoritatoj権威者, nek…もない estantaĵoj今あるもの, nek…もない estontaĵoj未来あるもの, nek…もない potencoj力ある人々, nek…もない alteco高さ, nek…もない profundeco深さ, nek…もない iu aliaそのほかの kreitaĵo創られたもの povos…できるでしょう apartigi引き離す nin私たちを de…から la amo de…の Dio, kiuその方は estas…に存在する en…の中で Kristoキリスト Jesuoイエス, nia私たちの Sinjoro

 

 

 

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

 

 En la tago la Eternulo aperigas al mi Sian bonecon,

 

Kaj en la nokto mi havas kanton al Li,

 

Preĝon al la Dio de mia vivo. (Psalmaro 42:8)

 

 昼には、主が恵みを施し、

 

夜には、その歌が私とともにあります。

 

私のいのち、神への、祈りが。(詩篇428

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉180611

お役立ち情報

2018年6月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最近のトラックバック

無料ブログはココログ