2019年4月26日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190426

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Kun Kristo mi krucumiĝis, tamen mi vivas; jam ne mi mem, sed Kristo vivas en mi; kaj tiun vivon, kiun mi vivas en karno, mi vivas en fido al la Filo de Dio, kiu min amis kaj sin donis pro mi. (Galatoj 2:20)

 私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているいのちは、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった、神の御子に対する信仰によるのです。(ガラテヤ2章20節)

<Vortkajero 単語帳>

Kun…とともに Kristoキリスト mi私は krucumiĝis十字架につけられた, tamenところが mi私は vivas生きている; jamすでに ne…ない mi私 mem自身, sedしかし Kristoキリストが vivas生きている en…の中に mi私; kajそして tiunその vivonいのちを, kiun…ところの mi私が vivas生きている en…の中に karno肉, mi私は vivas生きている en…の中に fido信仰 al…に対する la Filo息子 de…の Dio神, kiuその方は minわたしを amis愛した kajそして sin自身を donis与えた pro…の故に mi私.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Servu al la Eternulo kun ĝojo,
Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto. (Psalmaro 100:2)

 喜びをもって主に仕えよ。

喜び歌いつつ御前に来たれ。(詩篇100篇2節)

2019年4月25日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190425

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ĉar se ni, estante malamikoj, estas repacigitaj kun Dio per la morto de Lia Filo, des plimulte, repacigite, ni estos savitaj per lia vivo; (Romanoj 5:10)

 敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが、御子のいのちによって救われるのは、なおいっそう確かなことです。(ローマ5章10節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから seもし ni私たちが, estante…でありながら malamikoj敵, estas repacigitaj和解される kun…と Dio神 per…によって la morto死 de…の Lia神の Filo御子, desなをさら plimulte多く, repacigite和解する, ni私たちは estos savitaj救われる per…によって lia彼の vivoいのち;

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Servu al la Eternulo kun ĝojo,
Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto. (Psalmaro 100:2)

 喜びをもって主に仕えよ。

喜び歌いつつ御前に来たれ。(詩篇100篇2節)

2019年4月24日 (水)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190424

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Serĉu la Eternulon, ĉiuj humiluloj sur la tero, kiuj plenumas Liajn leĝojn; serĉu veron, serĉu humilecon, por ke vi povu esti kaŝitaj en la tago de kolero de la Eternulo. (Cefanja 2:3)

 すべてこの国の、主のさばきを行う柔和な者たちよ。主を尋ね求めよ。柔和さを尋ね求めよ。そうすれば、主の怒りの日に、かくまってもらえるかもしれない。(ゼパニヤ2章3節)

<Vortkajero 単語帳>

Serĉu求めよ la Eternulon主を, ĉiujすべての humiluloj謙遜な人たち sur…の上の la tero地, kiujその人たちは plenumas満たす Liajn神の leĝojn律法を; serĉu求めよ veron真実を, serĉu求めよ humilecon謙虚さを, por ke以下のことのために viあなたは povu esti kaŝitaj隠れられる en la tagoその日に de…の kolero怒り de…の la Eternulo主.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Servu al la Eternulo kun ĝojo,
Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto. (Psalmaro 100:2)

 喜びをもって主に仕えよ。

喜び歌いつつ御前に来たれ。(詩篇100篇2節)

2019年4月23日 (火)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190423

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Ne forgesu gastamon al nekonatoj; ĉar per tio iuj gastigis anĝelojn, ne sciante. (Hebreoj 13:2)

 旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは、知らずに御使いたちをもてなしました。(ヘブル13章2節)

<Vortkajero 単語帳>

Ne…するな forgesu忘れろ gastamonもてなしの心を al…に対して nekonatoj見知らぬ人々; ĉarなぜなら…だから per…によって tioそれ iujある人たちは gastigisもてなした anĝelojn天使たちを, ne sciante知らないで.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Servu al la Eternulo kun ĝojo,
Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto. (Psalmaro 100:2)

 喜びをもって主に仕えよ。

喜び歌いつつ御前に来たれ。(詩篇100篇2節)

2019年4月22日 (月)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190422

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Al la Eternulo apartenas la tero, kaj ĉio, kio ĝin plenigas, / La mondo kaj ĉiuj ĝiaj loĝantoj. (Psalmaro 24:1)

 地とそこに満ちているもの 世界とその中に住んでいるもの それは主のものである。(詩篇24篇1節)

<Vortkajero 単語帳>

Al…に la Eternulo主 apartenas属する la tero地, kajそして ĉioすべて, kio…ところのもの ĝinそれに plenigas満ちている, / La mondo世界 kajと ĉiujすべての ĝiajそれの loĝantoj住んでいる人たち.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Servu al la Eternulo kun ĝojo,
Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto. (Psalmaro 100:2)

 喜びをもって主に仕えよ。

喜び歌いつつ御前に来たれ。(詩篇100篇2節)

2019年4月21日 (日)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190421

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

Kaj ili rapide foriris de la tombo kun timo kaj granda ĝojo, kaj kuris, por sciigi al liaj disĉiploj. (Mateo 28:8)

 彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走って行った。(マタイ28章8節)

<Vortkajero 単語帳>

Kajそして ili彼女たちは rapide急いで foriris立ち去った de…から la tombo墓 kun…を持って timo恐れ kajと granda大きな ĝojo喜び, kajそして kuris走った, por…のために sciigi知らせる al…に liaj彼の disĉiploj弟子たち.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

  Servu al la Eternulo kun ĝojo,
Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto. (Psalmaro 100:2)

 喜びをもって主に仕えよ。

喜び歌いつつ御前に来たれ。(詩篇100篇2節)

 

Ĝentila anonco: la 5a hora unuanima preĝado estas daŭranta. Ni preĝu por japana spirita reviviĝo. Ni preĝu por pastroj kaj misiistoj. Ni preĝu por niaj proksimuloj kaj najbaroj. Por tio ĉi tia grupo de nunanima preĝado naskiĝu ĉi tie kaj tie.

Regulajn preĝojn de la 6an, la 15an kaj la 21an mi proponadas.

 

 ※お知らせ:朝5時の一致の祈り続行中。日本の霊的なリバイバルのために祈ろう。牧師、宣教師のために祈ろう。私たちの身近な人のために祈ろう。私たちのこのような一致の祈りの輪があちこちで誕生するように祈ろう。

 ※午前6時、午後3時、午後9時の「同刻の祈り」提唱中。

Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇19-16

  Servu al la Eternulo kun ĝojo,
Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto. (Psalmaro 100:2)

 喜びをもって主に仕えよ。

喜び歌いつつ御前に来たれ。(詩篇100篇2節)

2019年4月20日 (土)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190420

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

  Ĉar nur momenton daŭras Lia kolero, / Sed tutan vivon daŭras Lia favoro; / Vespere povas esti ploro, / Sed matene venos ĝojego. (Psalmaro 30:5)

 まことに 御怒りはつかの間 いのちは恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても 朝明けには喜びの叫びがある。(詩篇30篇5節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら…だから nurただ momenton瞬間 daŭras続く Lia神の kolero怒り, / Sedしかし tutanすべての vivonいのちを daŭras続かせる Lia神の favoro恩恵; / Vespere夕方に povas estiあり得る ploro嘆き, / Sedしかし matene朝に venos来る ĝojego驚喜.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero;

Kantu, gloru, kaj muziku. (Psalmaro 98:4)

 全地よ 主に喜び叫べ。

大声で叫び 喜び歌い ほめ歌を歌え。(詩篇98篇4節)

2019年4月19日 (金)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190419

《Hodiaŭa Vorto 今日の聖句》

Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco; sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio. (1 Korintanoj 1:18)

 十字架のことばは、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。(Ⅰコリント1章18節)

<Vortkajero 単語帳>

Ĉarなぜなら la priparolo話していることば de…の la kruco十字架 estas…である por…にとっては la pereantoj滅びようとしている者 malsaĝeco愚か; sedしかし por…にとっては ni私たち, la savatoj救われる, ĝiそれは estas…である la potenco力 de…の Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero;

Kantu, gloru, kaj muziku. (Psalmaro 98:4)

 全地よ 主に喜び叫べ。

大声で叫び 喜び歌い ほめ歌を歌え。(詩篇98篇4節)

2019年4月18日 (木)

Hodiaŭa Vorto今日の言葉190418

《Hodiaŭa Vorto 今日の言葉》

direktante la rigardon al la aŭtoro kaj perfektiganto de la fido, Jesuo, kiu, pro la ĝojo antaŭ li metita, suferis la krucon, malestimante honton, kaj sidiĝis dekstre de la trono de Dio. (Hebreoj 12:2)

 信仰の創始者であり完成者であるイエスから、目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に置かれた喜びのために、辱めをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。(ヘブル12章2節)

<Vortkajero 単語帳>

Direktante…に向けて la rigardon視線を al…に la aŭtoro創始者 kajそして perfektiganto完成者 de…の la fido信仰, Jesuoイエス, kiuその方は, pro…のゆえに la ĝojo喜び antaŭ…の前に li彼 metita置かれた, suferis苦しんだ la krucon十字架を, malestimante左に honton恥を, kajそして sidiĝis座った dekstre右に de…の la trono御座 de…の Dio神.

 

《Ĉisemajna Psalmaro de Preĝo 今週の祈りの詩篇》

Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero;

Kantu, gloru, kaj muziku. (Psalmaro 98:4)

 全地よ 主に喜び叫べ。

大声で叫び 喜び歌い ほめ歌を歌え。(詩篇98篇4節)

«Hodiaŭa Vorto今日の言葉190417

お役立ち情報

2019年4月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

最近のトラックバック

無料ブログはココログ